V ị trí 0 1 2 3 4 ph ? n t ử m ả ng 5 6 7 8 9

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

(v trí): 0 1 2 3 4 Ph n t m ng: 5 6 7 8 9 ==== M NG SAU KHI XÓA ==== Ch s (v trí): 0 1 2 3 Ph n t m ng: 5 7 8 9 Nh n xét: - Ph n t n m ngay v trí c n xóa(v trí 1) s b m ất đi(bả n ch ất là gán đè giá trị 7 lên), các ph n t n m sau v trí c n xóa(v trí 1) s b d ch chuy n v phía trướ c. C th là các ph n t 7 8 9 d ch v trước 1 đơn vị ch s ban đầ u. + Ban đầ u 6 n m v trí 1 sau khi xóa: 6 b giá tr 7 đè lên + Ban đầ u 7 n m v trí 2 sau khi xóa: 7 n m v trí 1 + Ban đầ u 8 n m v trí 3 sau khi xóa: 8 n m v trí 2 + Ban đầ u 9 n m v trí 4 sau khi xóa: 9 n m v trí 3 ====================== TÌM THU T TOÁN SAU KHI XEM 2 VÍ D M U ====================== ==== M ẢNG BAN ĐẦ U ==== Ch s (v trí): 0 1 2 3 4 Ph n t m ng: 5 6 7 8 9 Yêu c u : Xóa ph n t t i v trí 2 <=> Xóa s 7 ==== M NG SAU KHI XÓA ==== Ch s (v trí): 0 1 2 3 Ph n t m ng: 5 6 8 9 S lượ ng ph n t m ng: n = 5 arr[2] = arr[3] arr[3] = arr[4]
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.