AUDITING - Teacher - Topic 5 - Bchung KT

11 nguy ễ n trí tri – ueh 2012 độ tin c ậ y

Info iconThis preview shows pages 4–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 11 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c ậ y c ủ a b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán Khi b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán thu th ậ p t ừ nhi ề u ngu ồ n khác nhau cho k ế t qu ả mâu thu ẩ n nhau thì tính đ áng tin c ậ y c ủ a các b ằ ng ch ứ ng s ẽ gi ả m. S ự k ế t h ợ p gi ữ a các lo ạ i b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán Th ư xác nh ậ n n ợ ph ả i thu chênh l ệ ch v ớ i hóa đơ n bán hàng c ủ a đơ n v ị . ? S ố li ệ u c ủ a bên nào đ áng tin c ậ y h ơ n? 12 5 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c ậ y c ủ a b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán S ự k ế t h ợ p gi ữ a các lo ạ i b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán Nên s ử d ụ ng b ằ ng ch ứ ng nào có độ tin c ậ y cao h ơ n? ? Tìm thêm b ằ ng ch ứ ng và k ế t lu ậ n theo nguyên t ắ c đ a s ố ? 13 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c ậ y c ủ a b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán Độ tin c ậ y? Ch ứ ng t ừ g ố c Ch ứ ng t ừ photo Câu h ỏ i: 14 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Phù h ợ p v ớ i m ụ c tiêu ki ể m toán Trình bày và công b ố Đ ánh giá Ghi chép chính xác Đầ y đủ Quy ề n và ngh ĩ a v ụ Hi ệ n h ữ u / phát sinh Nh ư v ậ y có đả m b ả o s ẽ thu h ồ i đượ c n ợ không? Tôi đ ã g ử i th ư xác nh ậ n 15 Tính thích h ợ p c ủ a b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán 6 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Thí d ụ : M ỗ i tình hu ố ng d ướ i đ ây bao g ồ m m ộ t c ặ p b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán cho cùng m ộ t m ụ c đ ích ki ể m toán. Đố i v ớ i m ỗ i tình hu ố ng hãy cho bi ế t b ằ ng ch ứ ng nào thích h ợ p h ơ n. Gi ả i thích. 1. Xác nh ậ n ti ề n g ử i ngân hàng - Ki ể m tra s ổ ph ụ ngân hàng. 2. Th ả o lu ậ n v ề kh ả n ă ng ph ả i b ồ i th ườ ng c ủ a m ộ t v ụ ki ệ n v ớ i công ty lu ậ t làm t ư v ấ n pháp lý cho khách hàng - Th ả o lu ậ n v ề v ấ n đề đ ó v ớ i giám đố c c ủ a công ty. 3. Ki ể m tra v ậ t ch ấ t hàng t ồ n kho đượ c b ả o qu ả n b ở i m ộ t Công ty qu ả n lý kho công c ộ ng - G ử i th ư xác nh ậ n v ề hàng t ồ n kho đố i v ớ i công ty qu ả n lý kho đ ó....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page4 / 10

11 Nguy ễ n Trí Tri – UEH 2012 Độ tin c ậ y c a...

This preview shows document pages 4 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online