4 Este opera \u0163 ia de descompunere mintal \u0103a unui obiect \u00een p \u0103r \u0163 ile sale

4 este opera ţ ia de descompunere mintal ăa unui

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

4. Este opera ţ ia de descompunere mintal ă a unui obiect în p ă r ţ ile sale componente. 5. Porne ș te de la general, prin inferen ț e ș i implica ț ii ș i ajunge la cazuri particulare. 12 puncte B. Citi ț i, cu aten ț ie, textul de mai jos: Memoria are un caracter reproductiv, adic ă este cu atât mai eficient ă cu cât este mai fidel ă fa ță de cele înv ăț ate, iar imagina ț ia este cu atât mai valoroas ă cu cât rezultatele sale se deosebesc de ceea ce exist ă în experien ț a subiectului ș i, mai ales, fa ță de ceea ce a dobândit societatea.
Image of page 2
Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la psihologie Varianta 6 Pagina 3 din 3 Pornind de la textul dat, r ă spunde ț i urm ă toarelor cerin ț e: 1. Men ț iona ț i dou ă procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 2. Preciza ț i trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice men ț ionate la punctul 1. 6 puncte 3. Construi ț i un exemplu prin care s ă ilustra ț i una dintre formele imagina ț iei. 4 puncte 4. Argumenta ţ i, în aproximativ cinci rânduri, faptul c ă memorarea logic ă este mai productiv ă decât memorarea mecanic ă . 4 puncte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Citi ț i, cu aten ț ie, urm ă torul text: Copil cu tat ă necunoscut, Balthazar tr ă ise în diferite familii adoptive, modeste, alc ă tuite din oameni cumsecade care mai ad ă ugau pe durata a câ ț iva ani un orfan propriilor odrasle. De foarte tân ă r, jurase c ă „o s ă se ridice”, f ă când studii temeinice: adev ă rata sa identitate avea s ă fie intelectual ă . Sus ț inut de diverse burse, înv ăț ase greaca, latina, engleza, germana ș i spaniola, devalizase bibliotecile publice pentru a dobândi cultura general ă , se preg ă tise ș i fusese admis la una din cele mai bune ș coli din Fran ț a, acumulând mai multe diplome universitare. Aceste izbânzi academice ar fi trebuit s ă îl conduc ă spre o activitate conformist ă - universitar sau consilier ministerial - dac ă nu ș i-ar fi descoperit pe drum talentul la scris ș i n-ar fi hot ă rât s ă i se consacre. În mod ciudat, în c ă r ț ile sale nu descria mediul c ă ruia îi apar ț inea acum, dup ă ascensiunea sa social ă , ci pe acela în care- ș i petrecuse primii ani. Asta explic
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes