Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Astfel de discu ț ii necesare unei decizii de

Info icon This preview shows pages 136–138. Sign up to view the full content.

astfel de discu ț ii necesare unei decizii de calitate nu dureaz ă mai mult decât o consulta ț ie normal ă (Clay ș i colab. 2013). Accesul la tratament este o barier ă frecvent ă în România. Chiar dac ă apar constant op ț iuni tot mai performante de tratament oncologic, ele pot fi prohibitive prin pre ț sau prin zona în care se realizeaz ă . Tabel 4: Factori ai rezilien ț ei în luarea deciziei: Informarea corect ă ș i complet ă a pacientelor cu privire la alternativele de tratament, consecin ț ele pe termen scurt ș i lung. Se vor prezenta prioritar tratamentele validate ș tiin ț ific. Formarea cadrelor medicale în strategii de comunicare eficient ă a informa ț iilor despre riscuri ș i beneficii. Constituirea de echipe multidisciplinare care s ă ofere suport în luarea deciziei ș i s ă consilieze atât pacientele, cât ș i familiile acestora. Implicarea adaptat ă a pacientelor în procesul decizional, mai ales atunci când alternativele ofer ă rezultate similare. Stabilirea unei perioade limitate în care pacientele s ă î ș i exploreze priorit ăț ile, s ă caute informa ț ii suplimentare ș i s ă cânt ă reasc ă alternativele.
Image of page 136

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     137 Oferirea de consiliere psihologic ă pentru gestionarea nelini ș tilor care ar putea afecta luarea unei decizii de calitate. Femeile care aleg s ă se implice în alegerea tratamentului sunt mai tinere ș i mai educate. Concluzie: Implicarea perceput ă în alegerea tratamentului este un predictor mai bun al recuper ă rii psihologice ș i al imaginii corporale postoperatorii, decât tipul de interven ț ie chirurgical ă ales (conservatoare/mastectomie) (Katz ș i colab. 2005; Lantz ș i colab. 2005) 3.4. Tratamentul cancerului mamar Tratamentul cancerului mamar se stabile ș te în primul rând în func ț ie de factorii medicali asocia ț i. Dintre variantele disponibile, pacienta ar trebui s ă aleag ă planul de tratament care se potrive ș te cel mai bine valorilor ș i obiectivelor sale. Interven ț ia chirurgical ă : mastectomie vs. interven ț ie conservatoare Interven ț ia chirurgical ă reprezint ă metoda principal ă de tratament aplicabil ă celor mai multe dintre paciente. În stadializarea cancerului mamar sunt descrise patru stadii care sunt expresia evolu ț iei bolii ș i sunt stabilite în func ț ie de m ă rimea tumorii, num ă rul de ganglioni axilari afecta ț i ș i disemin ă rile secundare (prezen ț a metastazelor). Primele dou ă stadii se caracterizeaz ă prin absen ț a invaziei în ț esuturile din jur, un num ă r mic de ganglioni axilari afecta ț i (maxim trei) ș i lipsa metastazelor. Pentru stadiile timpurii, în care boala este localizat ă , îndep ă rtarea por ț iunii afectate este prima procedur ă , asociat ă apoi dup ă caz cu radioterapie, chimioterapie sau terapie hormonal ă . Chiar ș i în cazurile în care boala s-a r ă spândit, opera ț ia poate avea
Image of page 137
Image of page 138
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern