I disenyo at pamamaraan ng pananaliksik ang pag aaral

This preview shows page 14 - 17 out of 24 pages.

I.Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikAng pag-aaral na ito ay nasa disenyong kuwantitatibo sapagkat susukatin angmagiging resulta sa mga datos. Tatangkaing ilahad at suriin sa pag-aaral na ito ang Pag-aaralsa katangi-tanging kultura at Tradisyong angkin ng Lungsod ng Tagaytay.Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsasarbey, isang metodo naginagamit upang mangalap ng datos upang mabatid ang kasagutan ng mga respondents sapag-aaral na susuriin at tatalakayin. Magsasagawa din ng pangangalap ng impormasyon angmga mananaliksik upang lubos na maipahayag kahalagahan ng pag-aaral sa pamamagitan ngiba't ibang babasahin. Kukuha din ng ilang impormasyon ang mga mananaliksik sa internet.II.Lokal at Populasyon ng PananaliksikAng pag-aaral na ito ay nilahukan ng mga respondente na nagmula sa iba’t ibangbarangay ng Tagaytay. Ang mga respondente ay binubuo ng limangpung mga katao: 25 nalalaki at 25 na babae. Sila ang napiling mga respondente dahil isa sila sa mga nagrerepresentang mga nakagisnang katangi-tanging kultura at tradisyong angkin ng lungsod ng Tagaytay.10
III.Kasangkapan sa Paglikom ng DatosAng napiling kasangkapan na gagamitin sa paglikom ng mga datos para sapananaliksik na ito ay sarbey-talatanungan. Ito ay naglalaman ng mga katanungan nanauugnay sa paksa, Ang mga Katangi-tanging Kultura at Tradisyong Angkin ng Lungsod ngTagaytay. Ang mga katanungan ay pinasagot sa iba’t ibang mamamayan ng Tagaytay at dapatnila ito sagutan ayon sa kanilang pananaw.IV.Paraan sa Paglikom ng DatosUpang maisakatuparan ang pananaliksik, nagsagawa ang mga mananaliksik ng iba’tibang hakbang upang maging epektibo ang pangangalap ng datos.Ang mga mananaliksik ay nangalap ng datos sa papamamagitan ng pagbabahagi ngsarbey-talatanungan sa 50 mamamayan ng Tagaytay na binubuo ng 10 tanong o pahayag nasasagutin ng sang-ayon, nyutral, at di- sang ayon. Ibinahagi ang mga sarbey-talatanungan sapamamagitan ng paggamit ng aplikasyon sa internet na tinatawag na “Google Form”. Angmga napiling sasagot ay mga matagal nang naninirahan sa Tagaytay upang masuri nila nangmaayos ang nilalaman nito. Ang mga mamamayan ay mayroong ilang minuto upang mapag-isipan nila nang maayos ang kanilang mga kasagutan.11
V.Paraan ng Pagsusuri ng DatosBilang basehan ng pananaliksik na ito, ang mga mananaliksik ay nangalap ng datosmula sa resulta ng sarbey sa "Google Form" na isinagawa mula sa ginawang mga katanunganna pinasagutan sa mga piling respondente sa iba't-ibang baranggay sa Tagaytay. Kung saan,maayos, maingat na inalisa at binigyang interpretasyon na makatutulong bilang suporta sapananaliksik na ito. Gamit ang mga datos na ito na ipinipresenta gamit ang tabular napaglalahad, malalaman kung ano ang bilang ng mga sang-ayon, nyutral at hindi sang-ayon samga katanungang may kinalaman sa Pag aaral sa Katangi-tanging Kultura at TradisyongAngkin ng Lungsod ng Tagaytay na inilahad sa mga respondente.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 24 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture