Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Supuse influen ț elor exterioare caracteristicilor

Info icon This preview shows pages 174–176. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
supuse influen ț elor exterioare, caracteristicilor individuale, proceselor de interac ț iune ș i comunicare între doi parteneri dar ș i a celor de negociere ș i influen ț are reciproc ă . În ceea ce prive ș te conflictele conjugale ș i dep ăș irea obstacolelor în cadrul rela ț iilor personale, se pare c ă cercet ă rile din domeniu apeleaz ă tot mai mult la concepte pe care le pot promova pentru armonizarea rela ț iilor de cuplu. Psihologia centrat ă pe moralitate consider ă c ă exist ă patru tipuri de motive (unitate, ierarhie, egalitate ș i recompensare) care regleaz ă rela ț iile dintre persoane ș i care pot servi ș i ca grani ță pentru a descrie cât de apropiate sunt aceste rela ț ii (Rai 2012). De ș i sensibil ă la diferen ț e culturale, aceast ă teorie propune un model integrativ de predic ț ie a ac ț iunilor umane, inclusiv pentru violen ț a manifestat ă în cuplu, discriminare ș i
Image of page 174

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     175 activit ăț i ilegale. Dezvoltarea rela ț iilor este dinamic ă ș i un factor precum iertarea este indicat ca fiind unul dintre factorii responsabili de fericire marital ă , so ț iile fiind cele care tind s ă ierte mai des în rela ț ii, iar acest lucru îi determin ă pe so ț i s ă fie mai controla ț i, conducând astfel la o inciden ță sc ă zut ă a conflictelor (Jones, Beach ș i Fincham 2006). Teoriile cu privire la urm ă rirea obiectivelor personale sugereaz ă c ă obiectivele intrinseci ș i asupra c ă rora se exercit ă un grad de control ridicat ș i în contextul c ă rora sunt satisf ă cute îndeplinirea nevoilor psihologice de baz ă , cum ar fi competen ț a sau autonomia sunt ș i cele care intensific ă starea de bine subiectiv ă . Cu toate acestea, planurile de cuplu ar putea avea efecte contrare, mai ales c ă sunt implica ț i mult mai mul ț i factori. Eforturile pentru atingerea acestor obiective comune ar putea pune o presiune asupra sistemului diadic ș i s ă îl împing ă spre o stare tensionat ă constant ă . Analiza studiilor listate pân ă acum permite a ș adar extragerea a câtorva concluzii relevante în procesul deliberat de definire, urm ă rire ș i atingere a scopurilor comune, de cuplu, mai ales în termeni calitativ. A ș adar, obiectivele comune sunt foarte diverse ș i din acest motiv, ele ar trebui clasificate pe categorii precum: financiare, emo ț ionale sau de afectivitate, instrumentale sau de coordonare a activit ăț ilor din cas ă etc. Aceste categorii sunt relevante mai ales pentru practica clinic ă , a terapiilor de cuplu ș i familie, precum ș i pentru construirea unor instrumente de evaluare sau de lucru, în cadrul ș edin ț elor de terapie. Ele sunt diferite în abordare, în sensul c ă , spre exemplu, pentru cele financiare se exercit ă un control ș i o monitorizarea mai atent ă , pe când pentru cele de comunicare este recomandat ă o abordare ce implic ă flexibilitate ș i l ă rgirea zonei de confort personal.
Image of page 175
Image of page 176
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern