7342 So� maét xích ω A t 2 Z Z 2 Z Z t A 2 2 1 2 2 1 π ω 714 Trò so� ω phaûi

7342 so? maét xích ω a t 2 z z 2 z z t a 2 2 1 2 2

This preview shows page 9 - 12 out of 16 pages.

7.3.4.2. Soá maét xích ω A t . 2 Z Z 2 Z Z t A 2 2 1 2 2 1 π + + + = ω (7.14) Trò soá ω phaûi ñöôïc quy veà soá nguyeân chaün gaàn nhaát ω n roài tính laïi A theo coâng thöùc: π + ω + + ω = 2 1 2 2 2 1 2 1 n n 2 Z Z 8 2 Z Z 2 Z Z 4 t A (7.14’) Ñeå xích khoûi bò löïc caêng quaù lôùn caàn giaûm A moät löôïng Δ A = (0,002 ÷ 0,004)A n khi laép raùp. 7.4. TÍNH TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 7.4.1. Caùc daïng hoûng vaø chæ tieâu tính toaùn - Baûn leà xích bò moøn laøm böôùc xích taêng, xích aên khôùp khoâng toát vôùi ñóa xích. - Xích bò ñöùt vì moûi, thöôøng chæ xaûy ra ñoái vôùi boä truyeàn chòu taûi lôùn, vaän toác laøm vieäc cao vaø ñöôïc boâi trôn toát. - Con laên bò roå vôõ, raêng ñóa xích bò moøn. Daïng hoûng ñaàu laø nghieâm troïng nhaát neân thöôøng tính truyeàn ñoäng xích theo chæ tieâu aùp suaát cho pheùp roài kieåm nghieäm soá laàn va ñaäp trong moät giaây. 7.4.2. Tính xích theo aùp suaát cho pheùp [ ] o p F KP p = (7.15)
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 152 P : löïc voøng [N]. F : dieän tích hình chieáu cuûa beà maët tieáp xuùc giöõa oáng vaø choát xích [mm 2 ], F = d A . [p o ]: aùp suaát cho pheùp, xaùc ñònh töø thí nghieäm [N/mm 2 ] Baûng 7.3 Aùp suaát cho pheùp trong baûn leà xích Vaän toác goùc cuûa ñóa xích nhoû ω 1 , rad/s Böôùc xích t, mm 5,27 21 42 63 84 105 126 163 Ñoái vôùi xích oáng vaø xích oáng con laên 12,7 ÷ 15,875 34,3 30,9 28,1 25,7 23,7 22,0 20,6 18,1 19,05 ÷ 20,40 34,3 29,4 25,7 22,9 20,6 18,6 17,2 14,7 31,75 ÷ 38,10 34,3 28,1 23,7 20,6 18,1 16,3 14,7 - Ñoái vôùi xích raêng 12,7 ÷ 15,875 19,6 17,6 16,1 14,7 13,7 12,9 11,8 10,3 19,05 ÷ 20,40 19,6 16,7 14,7 12,9 11,8 10,8 9,81 8,43 31,75 19,6 16,1 13,7 11,8 10,3 9,32 8,43 - K: heä soá ñieàu kieän söû duïng xích. K = K ñ .K A .K o .K ñc .K b .K c K ñ : heä soá xeùt ñeán tính chaát cuûa taûi troïng. - Taûi troïng eâm vaø tónh : K ñ = 1. - Taûi troïng va ñaäp: K ñ = 1,2 ÷ 1,5 K A : heä soá xeùt ñeán chieàu daøi xích. A = (30 ÷ 50)t: K A = 1. A = (60 ÷ 50)t: K A = 0,8. A = 25t: K A = 1,25.
Image of page 10
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 153 K o : heä soá xeùt tôùi söï boá trí cuûa boä truyeàn so vôùi ñöôøng naèm ngang. α 60 o : K o = 1. α > 60 o : K o = 1,25. K ñc : heä soá xeùt tôùi khaû naêng ñieàu chænh löïc caêng xích. Truïc ñieàu chænh ñöôïc: K ñc = 1. Coù baùnh raêng: K ñc = 1,1. Truïc khoâng ñieàu chænh ñöôïc: K ñc = 1,25. K b : heä soá xeùt tôùi ñieàu kieän boâi trôn. Boâi trôn lieân tuïc: K b = 0,8. Boâi trôn nhoû gioït: K b = 1. Boâi trôn ñònh kyø: K b = 1,5. K c : heä soá xeùt tôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa boä truyeàn. Laøm vieäc 1 ca: K c = 1. Laøm vieäc 2 ca: K c = 1,25. Laøm vieäc 3 ca: K c = 1,45. Vaäy: [ ] F . K p P o , giaù trò [p o ] theo baûng 7.3 Hoaëc: [ ] kw , 10 . 60 . K . 10 t . n . Z . F . p 10 v . P N 3 3 1 1 o 3 = (7.15’) Goïi: [ ] [ ] 7 1 o 1 o o 10 . 6 t . n . Z . F . p N = (7.16) [N]: coâng suaát cho pheùp cuûa boä truyeàn xích cô sôû – boä truyeàn coù böôùc t, dieän tích tieáp xuùc giöõa choát vaø oáng F, soá raêng ñóa daãn Z o1 vaø soá voøng quay n o1 .
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Image of page 12
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes