\u0e16\u0e32\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e14\u0e44\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e21\u0e46 \u0e08\u0e14\u0e2a\u0e30 \u0e17\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e21\u0e04\u0e07\u0e17

ถาปลายเชอกมดไวหลวม

This preview shows page 10 - 12 out of 27 pages.

ถ้าปลายเชือกมัดไว้หลวมๆ ( จุดสะ ท้อนไม่คงที่ ) คลื่นที่สะท้อนออกมาจะมีลักษณะ เหมือนคลื่นที่เข้าไป นั่นคือคลื่นที่สะท้อนออก คลื่นเข้า คลื่นออก คลื่นเข้า คลื่นออก รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน เส้นปกติ มุมตก มุมสะท้อน 1 2
Image of page 10
ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 2 บท ที่ 9 คลื่นกล 11 มาจะมีเฟสเท่าเดิมหรือมีเฟสเปลี่ยนไป 0 o 7 (แนว Pat2 ) นาเชือกสองเส้นที่มีขนาดต่างกันมาต่อกัน โดยเส้นเล็กมีน าหนักเบากว่าเส้นใหญ่ ทาให้เกิดคลื่นดลในเชือกเส้นเล็กดังรูป เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงรอยต่อของเชือกท าให้เกิดการสะท้อน และการส่งผ่านของคลื่น ลักษณะของคลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่านในเส้นเชือกควรเป็นอย่างไร 1. 2. 3. 4. 9.4.2 การหักเห เมื่อคลื่นผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน จะท า ให้อัตราเร็ว ( v ) แอมพลิจูด (A) และความยาวคลื่น ( ) เปลี่ยนไป แต่ความถี่ ( f ) จะคงเดิม ในกรณีที่คลื่นตกกระทบพุ่งเข้าตกตั้งฉากกับแนวรอยต่อตัวกลาง คลื่นที่ทะลุลงไปใน ตัวกลางที่ 2 จะมีแนวตั้งฉากกับแนวรอยต่อตัวกลางเช่นเดิม แต่หากคลื่นตกกระทบตกเอียงท า มุมกับแนวรอยต่อตัวกลาง คลื่นที่ทะลุลงไปในตัวกลางที่ 2 จะไม่ทะลุลงไปในแนวเส้นตรง
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture