Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Rela ț ia pe care o persoan ă o are cu propriul s

Info icon This preview shows pages 165–167. Sign up to view the full content.

Rela ț ia pe care o persoan ă o are cu propriul s ă u scop atrage aten ț ia asupra calit ăț ii în ceea ce prive ș te motiva ț ia uman ă ș i este într-adev ă r mai dificil de evaluat, comparativ cu perspectiva cantitativ ă a constructelor cognitive ce pune accent mai ales pe num ă rul de motive (Deci ș i Ryan 2008). Autorii conceptualizeaz ă congruen ț a de sine ca m ă sura în care un scop personal reprezint ă corect dispozi ț iile de personalitate profunde, nevoile ș i motivele unei persoane. În procesul de deliberare a scopului personal, persoanele pot s ă aleag ă corect sau pot s ă e ș ueze în selectarea unui scop congruent, determinând astfel un consum inutil de energie ș i timp. Scopul este în esen ță unul dintre elementele centrale ale existen ț ei unui om, în sensul c ă el ofer ă o direc ț ie de urmat, to ț i ceilal ț i factori fiind stimulente pentru activitate sau dimpotriv ă ,
Image of page 165

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Cristina Maria Bostan 166 submineaz ă fiecare ini ț iativ ă . Modelul men ț ionat este o extensie a teoriei auto- determin ă rii ș i aduce în prim plan alegerea, progresul ș i realizarea unui scop. Pe lâng ă faptul c ă atrage aten ț ia asupra factorilor ce favorizeaz ă succesul sau nu, modelul are avantajul de a studia în timp, schimb ă rile la nivel de stare de bine ș i în raport cu experien ț ele ce satisfac nevoile psihologice de baz ă . În practica psihologic ă (ex. terapeutic ă , clinic ă ) autorii (Werner-Wilson, Zimmerman ș i Price 1999) atrag aten ț ia asupra faptului c ă stabilirea scopurilor este crucial ă , identificarea lor fiind una dificil ă întrucât fiecare partener, membru al aceluia ș i cuplu, poate identifica diferite probleme, surse ale problemelor ș i schimb ă rile dorite. Totodat ă , cercet ă rile din domeniu ale autorilor men ț iona ț i au ajuns la concluzia c ă femeile sunt mai degrab ă dispuse s ă realizeze schimb ă ri în via ț a marital ă decât b ă rba ț ii. B ă rba ț ii au mai mare succes în a introduce teme ce ț in de via ț a de familie decât femeile care reu ș esc mai bine s ă introduc ă în terapie teme ce ț in de via ț a de cuplu. Fiind interesa ț i îndeosebi de domeniul motiva ț iei umane, cadrul general al teoriei auto-determin ă rii este o re ț ea ce aduce sens acesteia ș i nu numai. Teoria men ț ionat ă reprezint ă de fapt ș i o re ț ea de studii complexe ce fac referire la personalitatea ș i persisten ț a indivizilor. Aceasta ofer ă un cadru de definire ș i în ț elegere a motiva ț iei intrinseci ș i extrinseci atât ca surse cât ș i din perspectiva rolurilor îndeplinite. Rolurile pe care tipurile de motiva ț ie le îndeplinesc au loc atât la nivel de structur ă cognitiv ă cât ș i la nivel de mediu social. Mai mult, rolurile evolueaz ă în func ț ie de diferen ț ele individuale ș i de grupurile contextuale în care acestea se îndeplinesc. Cu toate acestea, cel mai important aspect propus se concentreaz ă în jurul factorilor determinan ț
Image of page 166
Image of page 167
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern