MOITHUTI YO A RATEGAGO Re a go amogela mono Kgorong ya Anathomi ya batho le

Moithuti yo a rategago re a go amogela mono kgorong

This preview shows page 4 - 9 out of 71 pages.

___________________________________________________________________ MOITHUTI YO A RATEGAGO Re a go amogela mono Kgorong ya Anathomi ya batho le Saekholotši. Motšulo wo o ilego go thoma go šoma ka ona ke motheo wa profešene ya gago ya ka moso. Mo dikgweding tše mmalwa tšeo di ilego go latela, o tla lemoga kamano gare ga popego le mošomo wa mmele wa motho, wa kwešiša ditiragalo tšeo di fapafapanego tšeo di diregago ka gare ga ona, le go ithuta ditsela tšeo mananeo a mmele a lekaneditšweogo ka tšona. Ka go dira seo, o tla ba le sebaka sa go kgona poledišano ya gago, tharollo ya mathata, le bokgoni bja taolo ya nako ge o le ga re o kaonafatša tsebo ya go šoma bjalo ka leloko la sehlopha. Re go kganyogela mahlatse dithutong tša gago – Gopola, katlego ke palomoka ya matsapa a manyenyane, ao a boeletšwago letšatši le lengwe le le lengwe. BAŠOMI KGORONG YA ANATHOMI YA BATHO LE SA EKHOLOTŠI
Image of page 4

Subscribe to view the full document.