Phân tích k? t c ấu tài sả n phân tích k?

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 21 - 23 out of 113 pages.

Phân tích kế t c ấu tài sả n Phân tích kế t c ấu tài sả n ta c ần quan tâm đế n t l đầu tƣ. Tỷ su ất này đánh giá s h ợp lý trong việ c b trí cơ cấu tài sả n, ngu n v n c a doanh nghi ệp thông qua các ch s : T l đầu tư vào tài sả n ng n h n = Tài sả n ng n h n (Đvt: %) T ổng tài sả n T l đầu tư vào tài sản dài hạ n = Tài sản dài hạ n (Đvt: %) T ổng tài sả n Các chỉ s này nói lên tỉ l đầu tƣ vào các loại tài sả n c a doanh nghi ệp, xu hƣớ ng bi ến độ ng c a t ổng tài sản qua các kỳ báo cáo, tính hợp lý trong việ c b trí về cơ cấu tài s n c a doanh nghi ệp tùy theo đặc điể m ho ạt độ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

12 Phân tích nguồ n v n Phân tích nguồ n v n s cho th y ngu n v n c a doanh nghi ệp nói chung c a t ng kho n m c ngu n v ốn thay đổi nhƣ thế nào giữa các năm... - Phân tích nợ ph i tr : N ng n h ạn là nhữ ng kho n n phát sinh có thờ i h ạn thanh toán ngắn, thƣờ ng trong vòng một năm hay mộ t chu k kinh doanh. N ng n h n bao g ồm vay và nợ ng n h n, ph i tr ng ƣời bán, phả i tr ngƣời lao động và các khoả n ph i tr , ph i n p ng n h ạn khác. N dài hạn là khoả n n có thờ i h ạn thanh toán hơn một năm bao gồ m ph i tr dài hạn ngƣời bán, phả i tr dài hạ n n i b , ph i tr dài hạn khác và vay và nợ dài hạ n. M t s gia tă ng c a n ph i tr s đặt gánh nặng thanh toán lên tài sả n ng n h n và dài hạn để duy trì hoạt độ ng s n xu ất kinh doanh. Tuy nhiên, nế u n ph i tr tăng do doanh nghi p m r ng s n xu ất kinh doanh thì biế u hi ện này đƣợc đánh giá là tố t. - Phân tích vố n ch s h u: Ngu n v n ch s h u do ch doanh nghi ệp và các nhà đầu tƣ góp vố n ho c hình thành từ k ế t qu kinh doanh, do đó nguồ n v n ch s h ữu không phải là mộ t kho n n ợ. Các doanh nghiệp có quyề n ch độ ng s d ụng các loạ i ngu n v ốn và các quỹ hi ện có theo ch ế độ hi ện hành. Phân tích kế t c u ngu n v n Trong phân tích kế t c u ngu n v ốn ta đặ c bi ệt chú ý đế n h s k ế t c u ngu n v n. H s này hế t s c quan tr ọng đố i v ới nhà quản lý doanh nghiệ p, ch n cũng nhƣ các nhà đầu tƣ. Hệ s k ế t c u ngu n v n bao g m: H s n và hệ s v n ch s h u (còn gọi là hệ s t su
Image of page 22
Image of page 23
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes