Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Evaluarea stategiei de copingatitudinea fa ță de

Info icon This preview shows pages 126–128. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Evaluarea stategiei de coping/Atitudinea fa ță de comportament Beneficiile percepute ale comportamentelor de promovarea a s ă n ă t ăț ii/Eficacitatea r ă spunsului - diagnosticul timpuriu se asociaz ă cu interven ț ii mai pu ț in invazive - tratament mai redus ș i efecte adverse mai reduse - speran ță de via ță mai mare Obstacolele percepute/ Costurile schimb ă rii - Dificultatea de a stabili un obicei nou - Teama c ă nu reu ș esc s ă realizeze procedura corect - Activit ăț ile la care trebuie s ă renun ț e pentru a realiza autoexaminarea - Pudoarea ș i jena - Frica unui diagnostic pozitiv - C ă utarea unei clinici ș i contactarea unui medic - Teama de durere, radia ț ii, de afectarea sânului Auto-eficien ț a perceput ă /controlul perceput - Femeia consider ă c ă dispune de resursele interioare pentru a dep ăș i obstacolele percepute - Schimb ă rile necesare stau obiectiv în puterea ei
Image of page 126

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     127 Beneficiile inac ț iunii - Evitarea st ă rilor negative asociate afl ă rii unui diagnostic negativ - Realizarea de alte activit ăț i pl ă cute sau necesare Normele sociale percepute Presiunea social ă de a realiza un comportament Preven ț ia ș i monitorizarea cancerului mamar trebuie promovate ca norm ă . Indivizii trebuie s ă aib ă percep ț ia c ă majoritatea femeilor practic ă astfel de comportamente. Dorin ț a individului de a se supune acestei presiuni - Factori de personalitate: conformism, deschidere - Beneficiile/costurile percepute 2.5. Rezilien ț a în etapa de preven ț ie - concluzii Dincolo de teorii ș i modele explicative femeia rezilient ă în etapa asimptomatic ă este cea care, conform defini ț iei, se adapteaz ă optim contextului, folosind resursele de care dispune pentru a face alegerile potrivite. Cancerul mamar este o patologie grav ă , care prezint ă un risc în cre ș tere pentru femeile din ță rile occidentale, afectând una din opt femei de-a lungul vie ț ii. Odat ă cu înaintarea în vârst ă riscul de cancer mamar cre ș te semnificativ. În aceste condi ț ii, susceptibilitatea la boal ă este obiectiv ridicat ă ș i femeile ar trebui s ă o evalueze astfel. Gravitatea bolii este de asemenea important ă , boala prezentând risc vital, un tratament invaziv, de durat ă , asociat cu efecte secundare însemnate ș i cu modific ă ri permanente ale stilului de via ță . Astfel se constituie amenin ț area obiectiv ă care la nivel subiectiv ar trebui perceput ă propor ț ional. Rezilien ț a intervine în aceast ă etap ă ca atitudine evaluativ ă adaptat ă , care mobilizeaz ă strategii de coping centrate pe ac ț iune ș i nu pe evitare. Pentru a contracara fatalismul ș i dezn ă dejdea, este nevoie ca amenin ț area s ă fie controlabil ă cu alternative comportamentale. Acestea trebuie cunoscute ș i evaluate pozitiv pentru a deveni solu ț ii. Femeia rezilient ă este informat ă corect, are încredere în strategiile de preven ț ie ș
Image of page 127
Image of page 128
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern