Course Hero Logo

167 evoleffectiviteit 3 hoe is het gebruik van deze

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 179 - 181 out of 214 pages.

167Evol_effectiviteit3: Hoe is het gebruik van deze prestatienormen veranderd in vergelijking metde situatie 5 jaar geleden? Geef voor zowel toegankelijkheid, efficiëntie alseffectiviteit aan hoe dit gebruik al dan niet veranderd is.Pvf_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Deintroductie van de persoonsvolgende financiering]Gelijks_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Gelijksoortige organisaties in uw sector dat ook doen]Overtuig_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Uervan overtuigd bent dat het zo hoort voor organisaties als de uwe]Capac_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Uworganisatie de capaciteit (personeel, financiën…) heeft om dit te kunnen doen]Intern_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Uworganisatie na interne afwegingdenkt dat de voordelen groter zijn dan denadelen: het is een strategische keuze]Aard_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Deaard van de door de organisatie uitgevoerde activiteiten staat het toe]Cultuur_prest_met4: Geef voor elke mogelijke drijfveer (zie rijen) aan in welke mate (ziekolommen) deze u ertoe aanzet gebruik te maken van prestatiemetingen.[Hetzit in uw organisatiecultuur]Aantal_rvb1: Hoeveel personen telt uw raad van bestuur?Perce_bedr_achter_rvb2: hoeveel procent bestuurders hiervan hebben een professionele achtergrondin het bedrijfsleven?Aantal_rvb_bedr_achterg2: uitgedrukt in absolute cijfersEvol_rvb_politiek3: Zijn er in vergelijking met de situatie 5 jaar geleden nu meer of minderbestuurders met volgende expertise (rijen) en is dit al dan niet een bewustestrategie geweest? [Expertise als politicus]Evol_rvb_ambtenaar3: Zijn er in vergelijking met de situatie 5 jaar geleden nu meer of minderbestuurders met volgende expertise (rijen) en is dit al dan niet een bewustestrategie geweest? [Expertise als ambtenaar bij de overheid]
168Evol_rvb_bedr3: Zijn er in vergelijking met de situatie 5 jaar geleden nu meer of minderbestuurders met volgende expertise (rijen) en is dit al dan niet een bewustestrategie geweest? [Managementexpertise uit de bedrijfswereld]Pvf_rvb_bedr_achterg4: Geef hieronder aan in welke mate een bepaalde drijfveer (zie rijen) vanbelang is voor uw organisatie en er u bijgevolg toe aangezet heeft bewust tekiezen voor eenstijging in het aantal experten met een achtergrond uit deprivate sector. U trekt bewust meer bestuurders aan met eenmanagementachtergrond omdat....

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 214 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
mj

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture