menggunakan dua teori sosiologi iaitu Teori Fungsionalisme dan Teori Pilihan

Menggunakan dua teori sosiologi iaitu teori

This preview shows page 20 - 23 out of 43 pages.

menggunakan dua teori sosiologi iaitu Teori Fungsionalisme dan Teori Pilihan Rasional untuk meneliti keberkesanan pembentukan perpaduan kaum melalui sistem pendidikan. Secara khusus, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap hubungan antara kaum di sekolah, isu hubungan antara kaum yang dihadapi oleh pihak sekolah melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Seramai 22 orang peserta yang terdiri daripada 1 orang pentadbir, 3 orang guru dan 18 orang pelajar ditemu bual dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati bahawa interaksi antara pelajar pelbagai kaum adalah pada tahap yang tidak memberansangkan dek lemahnya penguasaan Bahasa Melayu oleh para pelajar Cina dan India. Hal ini demikian kerana pelajar Cina dan India tidak didedahkan dengan penggunaan Bahasa Melayu di dalam aktiviti seharian mereka dan mereka juga mendapat pendidikan awal di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) yang mana Bahasa Melayu hanya digunakan ketika pembelajaran subjek Bahasa Melayu. 14 | C T U 5 5 5
Image of page 20
Metodologi Kajian Sehubungan dengan tajuk kajian kami, kajian ini telah dijalankan di UiTM Kampus Puncak Alam. Populasi kajian melibatkan pelajar bahagian 4 Fakulti Perakaunan peringkat Ijazah Sarjana Muda di mana saiz populasinya seramai 317 orang manakala saiz sampel yang di ambil adalah seramai 60 orang (merujuk kepada bilangan yang menjawab soal selidik). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kepekaan mahasiswa UiTM Kampus Puncak Alam terhadap isu-isu semasa hubungan etnik di Malaysia. Bagi memperoleh dapatan kajian yang lebih tepat, borang kaji selidik telah dibentuk berpandukan kepada tujuan dan matlamat kajian. Selain itu, kaji selidik ini juga dibentuk agar dapat menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan. Skala yang digunakan adalah berpandukan Skala Likert. Soal selidik ini mengandungi 12 soalan yang dikemukan kepada 60 orang secara rawak berdasarkan keterbukaan responden untuk menerima dan sudi bekerjasama. Antara soalan yang dikemukakan adalah tentang maklumat peribadi responden, tahap kepekaan responden terhadap isu - isu berkaitan etnik, pandangan responden terhadap cadangan pemansuhan sekolah pelbagai aliran dan keberkesanan Islam dan penguatkuasaan tulisan Jawi dalam memupuk perpaduan kaum. Dapatan soal selidik dianalisis menggunakan kaedah perisian SPSS dan dibentangkan menerusi carta pai dan graf. Kemudahan ini digunakan seiring dengan perkembangan era sains dan teknologi ketika ini. Selain itu, teknologi ini juga mampu menyediakan laporan statistik dan kuantitatif yang lebih spesifik, sistematik dan holistik. 15 | C T U 5 5 5
Image of page 21
Dapatan Kajian dan Perbincangan Bahagian A: Latar Belakang Responden Latar belakang demografi dilakukan bagi mengumpulkan maklumat tentang responden iaitu berkaitan dengan umur dan jantina. Responden yang terlibat adalah daripada mahasiswa Fakulti Perakaunan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Puncak Alam. Hal ini adalah bertujuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan pandangan mahasiswa terhadap isu-isu semasa hubungan etnik di Malaysia.
Image of page 22
Image of page 23

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture