CÁC CẤU TRÚC LẶP ( WHILE - DO WHILE - FOR).pdf

Có l ẽ b ạn cũng đồ ng ý r ằ ng có nh

Info icon This preview shows pages 3–4. Sign up to view the full content.

- Có l b ạn cũng đồ ng ý r ng có nh ng c u trúc l p mà thân c a nó ph i th c hi n ít nh t m t l n, t ức bướ c l ặp đầu tiên đượ c th c hi n mà không c ần điề u ki ện gì, sau đó các bướ c l p ti ế p theo s đượ c xem xét tu vào tr ng thái c ủa bướ c l ặp trước đó. Vớ i tình hu ống như th ế thì while không thu n l i b ng m t c ấu trúc điề u khi n khác mà C/C++ cung c ấp, đó là cấ u trúc do while . - Vòng l p do-while thường đượ c dùng khi điề u ki ện để k ế t thúc vòng l p n m trong vòng l p. - C u trúc l p do while có th l ng vào nhau, khi g p các tình hu ng c th thì các b n s hi ểu rõ hơn về v ấn đề do while l ng vào nhau. V ấn đề này thì mình xin h n các b n các bài vi ế t khác mình s đưa ra các bài toán cụ th và phân tích 1 cách d hi u nh t, để các b n có th v n d ng ki ế n th c này 1 cách linh ho t trong l p trình. III. C U TRÚC L P FOR CÚ PHÁP for (< giá tr kh i t o >; < điề u ki n l p >; < bướ c nh y >) { // l nh ho c kh i l nh c n th c hi n } và ch ức năng chính củ a nó là l p l i l nh ho c kh i l nh c n th c hi n ch ng nào điề u ki n l p còn mang giá tr đúng, như trong vòng l p while . Nhưng thêm vào đó, for cung c p ch dành cho l nh giá tr kh i t o và l nh bướ c nh y . Vì v y vòng l ặp này đượ c thi ế t k ế đặ c bi t l p l i m ột hành độ ng v i m t s l ần xác đị nh. Cách th c ho ạt độ ng c ủa nó như sau: 1. giá tr kh i t o đượ c th c hi n. Nói chung nó đặ t m t giá tr ban đầ u cho bi ến điề u khi n. L ệnh này đượ c th c hi n ch m t l n duy nh t . 2. điề u ki n l p đượ c ki m tra, n ếu nó là đúng thì vòng l p ti ế p t c( th c hi n l nh ho c kh i l nh ) còn n ế u không thì vòng l p k ế t thúc l nh ho c kh i l nh c n th c hi n đượ c b qua. 3. l nh ho c kh i l nh đượ c th c hi n. Nó có th là m t l ệnh đơn hoặ c là m t kh i l ệnh đượ c bao trong m t c p ngo c nh n{}. 4. Cu i cùng, bướ c nh y đượ c th c hi ện để tăng biến điề u khi n và vòng l p , sau đó quay tr l i 2.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern