Capital lease Finance lease ˈ kæp ɪtl liːs faɪˈnæns liːs Thuê tài chính Thuê

Capital lease finance lease ˈ kæp ɪtl liːs

This preview shows page 84 - 87 out of 136 pages.

Capital lease (Finance lease) / ˈ kæp ɪtl liːs (faɪˈnæns liːs) / Thuê tài chính Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. Credit agreement / ˈ kr ɛ d ɪ t əˈgriːmə nt/ Thỏa thuận tín dụng Một hợp đồng pháp lý trong đó ngân hàng cho khách hàng vay một khoản tiền xác định trong một khoảng thời gian xác định. Thỏa thuận tín dụng chỉ ra những quy định và điều lệ chính liên quan đến hợp đồng. Nó bao gồm cả lãi suất phải trả cho khoản vay. Depreciation /d ɪˌpriːʃɪˈ e ɪʃə n/ Khấu hao Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của tài sản cố định hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích tài sản đó .
Image of page 84

Subscribe to view the full document.

66 Derecognition / ˌ d ɪrekigˈnishə n/ Chấm dứt ghi nhận/xóa sổ Bút toán xóa sổ được thực hiện khi thanh lý/loại bỏ vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, tài sản, doanh thu, chi phí đã được ghi nhận trước đó trên B áo cáo tài chính của doanh nghiệp. Direct financing lease /d ɪˈ r ɛ kt fa ɪˈ næns ɪŋ liːs / Thuê tài chính trực tiếp Một loại cho thuê tài chính, từ góc độ bên cho thuê, trong đó giá trị hiện tại của các khoản thanh toán cho thuê (phải thu cho thuê) bằng với giá trị mang theo của tài sản thuê . Disposal /d ɪsˈpəʊ z ə l/ Thanh lý Bán hoặc huỷ bỏ công khai tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng . Double-declining balance method / ˈ d ʌ bl-d ɪˈ kla ɪ n ɪŋ ˈbæləns ˈmɛθə d/ Phương pháp số dư giảm dần Phương pháp khấu hao số dư giảm dần (DDB) là một trong hai phương pháp phổ biến mà doanh nghiệp sử dụng để tính chi phí của một tài sản tồn tại lâu dài. Estimated residual value / ˈɛ st ɪ me ɪ t ɪ d r ɪˈ z ɪ dj ʊəl ˈvæljuː / Giá trị còn lại ước tính Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau khi trừ ( - ) số khấu hao luỹ kế của tài sản đó. Finance lease /fa ɪˈnæns liːs / Thuê tài chính Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.
Image of page 85
67 Financial covenants /fa ɪˈ næn ʃəl ˈkʌ v ə n ə nts/ Khế ước tài chính Khế ước vay là một dạng hợp đồng tín dụng, gồm điều khoản, cam kết về mục đích sử dụng vốn, nguồn trả nợ, thời hạn, phương án trả nợ gốc.
Image of page 86

Subscribe to view the full document.

Image of page 87
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes