Moâ hình kó thuaät Moâ hình kó thuaät keát hôïp Phaûn löïc trong moâ hình thöù

Moâ hình kó thuaät moâ hình kó thuaät keát

This preview shows page 7 - 9 out of 9 pages.

Moâ hình kó thuaät: Moâ hình kó thuaät keát hôïp: Phaûn löïc trong moâ hình thöù 3 cuûa hình 1.10 laø loaïi töïa hai chieàu, chieàu phaûn löïc chöa bieát cuï theå. Hai moâ hình ñaàu phaûn löïc töïa moät chieàu. b.3 Lieân keát baûn leà caàu (khôùp caàu): Hai quaû caàu loàng vaøo nhau, coù theå quay töông ñoái vôùi nhau nhöng hai taâm luoân truøng nhau. Do khoâng caûn quay quanh baát cöù truïc naøo neân vector moment phaûn löïc ñoái vôùi taâm O baèng khoâng, coøn vector chính phaûn löïc luoân ñi qua taâm O ñöôïc phaân laøm 3 thaønh phaàn vuoâng goùc R ( R x , R y , R z ). Lieân keát ñöa vaøo baøi toaùn 3 aån soá. Moâ hình trong kó thuaät (hình 1.11b). b.4 Lieân keát goái ñôõ: Laø lieân keát keát hôïp lieân keát töïa vaø baûn leà truï (hình 1.12). Hình 1.9 A S A S A S Hình 1.10 A S A S A S Hình 1.11 (a) R x R y R z O (b) R z R y R x O
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 11 Phaûn löïc goàm 3 thaønh phaàn A x , A y , A z (coù moät truïc laø truïc baûn leà truï). Lieân keát ñöa vaøo baøi toaùn 3 aån soá. b.5 Lieân keát ngaøm: Vaät khaûo saùt chòu lieân keát ngaøm khi bò vaät gaây lieân keát giöõ chaët khoâng cho thöïc hieän baát cöù chuyeån ñoäng naøo. Ví duï nhö: coät truï choân chaët vaøo loøng ñaát, ñaàu daàm caém chaët vaøo töôøng, hai phaàn cuûa moät vaät raén. Ngaøm phaúng: Tröôøng hôïp vaät khaûo saùt chæ coù xu theá chuyeån ñoäng trong maët phaúng (Oxy). Caùc thaønh phaàn phaûn löïc lieân keát phaûi caûn trôû caùc xu höôùng chuyeån ñoäng ñoàng thôøi (dòch chuyeån theo hai phöông x, y quay quanh truïc z). Phaûn löïc thu veà taâm A goàm 3 thaønh phaàn: R A (A x , A y ), ngaãu M A ñeàu chöa xaùc ñònh chieàu cuï theå. Ngaøm khoâng gian: Vaät khaûo saùt coù xu theá chuyeån ñoäng trong khoâng gian, lyù luaän nhö treân phaûn löïc thu veà A coù: R A ( A x , A y , A z ) vaø M A ( M x , M y , M z ) goàm 6 thaønh phaàn chöa coù chieàu cuï theå. b.6 Lieân keát daây: A x A y Hình 1.13a M A A A x A A z M z M x A y Hình 1.13b M y A x A z A y A Hình 1.12 A A x A z A y
Image of page 8
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 12 Daây meàm, caêng neân chæ caûn trôû xu höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät doïc theo daây (laøm daây ñöùt). Phaûn löïc ñaët taïi ñieåm daây baét ñaàu tieáp xuùc vôùi vaät khaûo saùt, coù chieàu höôùng vaøo vaät gaây lieân keát. b.7 Lieân keát thanh: Vaät khaûo saùt chæ coù hai lieân keát meàm (töïa, baûn leà), khoâng chòu löïc taùc ñoäng vôùi giaù khoâng ñi qua 2 ñieåm lieân keát naøy ñöôïc goïi laø lieân keát thanh. Phaûn löïc lieân keát laø 2 löïc cuøng cöôøng ñoä, ngöôïc chieàu ñaët taïi caùc ñieåm lieân keát naèm treân giaù chöùa hai ñieåm lieân keát. Hình 1.14 A S T S A B T A T B S A B T T Hình 1.15 S A S B B A S S S B S D B C A D
Image of page 9
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes