As informa\u00e7\u00f5es sobre manuten\u00e7\u00e3o deste produto foram preparadas para utiliza\u00e7\u00e3o

As informações sobre manutenção deste produto

This preview shows page 18 - 19 out of 504 pages.

As informações sobre manutenção deste produto foram preparadas para utilização por um técnico profissional experiente e não se destinam ao uso por outros. Pode haver maior risco de choque elétrico e danos pessoais durante a desmontagem e manutenção deste produto. Os técnicos profissionais experientes devem entender esses riscos e tomar as precauções necessárias. ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você vir este símbolo, existe perigo de tensão elétrica na área do produto onde está trabalhando. Desligue o produto antes de começar ou tenha cuidado se o produto precisar receber energia para executar a tarefa. ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte nem incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais. Informatie over veiligheid De veiligheid van dit product is gebaseerd op testen en goedkeuringen van het oorspronkelijke ontwerp en specifieke onderdelen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de veiligheid bij gebruik van ongeautoriseerde vervangende onderdelen. De informatie over het onderhoud van dit product is opgesteld voor gebruik door een professionele onderhoudsmonteur en is niet bedoeld voor gebruik door anderen. Tijdens demontage en onderhoud van dit product bestaat mogelijk een hoger risico op elektrische schokken en lichamelijk letsel. Professionele onderhoudsmonteurs dienen op de hoogte te zijn van dit risico en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Wanneer u dit symbool ziet, bestaat er een gevaar voor gevaarlijke spanning in het gebied van het product waaraan u werkt. Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u begint, of let extra goed op als het product stroom nodig heeft om een taak te kunnen uitvoeren. LET OP: RISICO OP LETSEL: De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Probeer nooit lithiumbatterijen op te laden, open te maken of te verbranden. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht. Informazioni sulla sicurezza La sicurezza di questo prodotto è basata sui test e sulle approvazioni del design originale e dei componenti specifici. Il produttore non è responsabile della sicurezza in caso di utilizzo di parti di ricambio non autorizzate. Le informazioni di manutenzione per questo prodotto sono state predisposte per essere utilizzate da un tecnico dell'assistenza professionale e non sono state previste per l'uso da parte di altre persone.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture