\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e17\u0e27\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e16\u0e1a\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e16\u0e07\u0e41\u0e16\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e17 n D

คอมมทวดจากแถบสวางก

This preview shows page 4 - 7 out of 12 pages.

คือมุมที่วัดจากแถบสว่างกลางถึงแถบมืดที่ n D คือระยะจากสลิตถึงฉากรับแสง ( เมตร ) x คือระยะจากแถบสว่างกลางถึงแถบมืดที่ n บนฉากรับแสง ( เมตร ) n คือลาดับที่ของแถบมืดซึ่งวัด x ไปถึง หรือวัด ไปถึง
Image of page 4
ติวสบายฟิ สิกส์เล่ม 2 .com บทที่ 12 แสงเชิงฟิ สิกส์ 5 6. เมื่อให้แสงมีความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร ผ่านช่องแคบเดี่ยว และต้องการให้แถบมืดแรก เบนจากแนวกลาง 30 o จงหาความกว้างของช่องแคบนี้ในหน่วยไมโครเมตร 1. 0.64 2. 1.28 3. 640 4. 1280 7. แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 0 . 01 เซนติ - เมตร จงหาระยะห่างระหว่างแถบมืดล าดับที่ 1 ซึ่งอยู่สองข้างของแถบสว่างที่ปรากฏบน ฉากซึ่งอยู่ห่างออกไป 1 . 5 เมตร 1 . 0 . 75 x 10 2 เมตร 2. 1.5 x 10 2 เมตร 3. 3.0 x 10 2 เมตร 4. 6.0 x 10 2 เมตร 8. เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ตกตั้งฉากกับสลิตเดี่ยว จะปรากฏภาพการ แทรกสอดบนฉากที่ห่างออกไปจากสลิต 1.5 เมตร และแถบสว่างกลางกว้าง 2 เซนติเมตร จงหาความกว้างของสลิตนี้ในหน่วยไมโครเมตร 1 . 10 2 . 30 3 . 60 4 . 90
Image of page 5