ETHICS 1 Module 3 study guide (Aug 2018) Katutbo at Kultural na Batis ng Etika at Pangangatuwirang M

Marahil ay naranasan mo na rin ang mahiyamapahiya o

This preview shows page 8 - 9 out of 9 pages.

Marahil ay naranasan mo na rin ang mahiya/mapahiya o magkaroon ng utang na loob. Ang hiya at utang na loob ay mga karaniwang nakikitang halagahin na tinatawag na “suface val- ues.” Ang iba pa ay tinatawag na “confrontative surface values” kung saan kasama ang baha- la na, sama/lakas ng loob, at pakikibaka. Mahalagang maunawaan at matasa mo bilang mag- aaral ng etika ang mga halagahing nabanggit mula sa batis ng ating katutubong kultura. ————————————————————————————————————— Gawain 5 A. Basahin ang chapter tungkol sa “The Filipinization of Personality Theory” sa libro ni En- riquez na may titulong From Colonial to Liberation Psychology The Philippine Experience , pp. 69-95. B. Gamit ang mga halagahin na iyong natutunan mula sa babasahin, panoorin ang mga bidyo sa ibaba. Pagkatapos ay mamili ng isa at tukuyin kung anong mga halagahin ang iyong na- pansin. The Good Experiment - High five - Apo - Make meaningful connections - Page of 8 9
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

ETHICS 1 - Ethics and Moral Reasoning in Everyday Life Maaaring sabihin ng inyong guro na bumuo ng mga triad o tatluhang grupo at pag-usapan ang inyong saloobin kaugnay ng natukoy na halagahin. ————————————————————————————————————— Pangwakas Sa modyul na ito nagsimula ang pagtalakay sa pagpapahalaga at katuwirang moral mula sa katutubo at kultural na mga batis ( sources ). Itinampok dito ang dalawa sa Pilipinong pananaw mula sa agham panlipunan – ang Pantayong Pananaw ni Zeus Salazar at Sikolohiyang Pilipino ni Virgilio Enriquez. Naipaliwanag ang kahulugan at tunguhin ng Pantayong Pananaw, at ang papel at kahalagahan ng wika sa pagtataguyod nito. Malinaw ring natalakay ang mga konsepto ng pakikipagkapwa at ang karanasan, kaisipan at oryentasyong Pilipino sa Sikolohiyang Pilipino. Mga Sanggunian Enriquez, V. (1992). From Colonial to Liberation Psychology: The Philippine Experience . Quezon City: UP Press. Enriquez, V. (1976). Sikolohiyang Pilipino: Perspektibo at Direksyon. Sa Pe-Pua, R. (1989). Sikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit. Quezon City: UP Press. Enriquez, V. (1975). Mga Batayan ng Sikolohiyang Pilipino sa kultura at kasaysayan. Gener- al Education Journal , 29, 61-88. Pe-Pua, R. at Protacio-Marcelino, E. (2000). Sikolohiyang Pilipino ( Filipino Psychology): A legacy of Virgilio G. Enriquez. Asian Journal of Social Psychology, 3: 49-71. Salazar, Z. (1997). Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan. Sa Navarro, A; Rodriguez, MJ at Villan, V (mga patnugot). Pantayong Pananaw: Ugat at Kabu- luhan, Pambungad sa Pag-aaral ng Bagong Kasaysayan. Mandaluyong City: Palim- bagang Kalawakan, p. 79 125. Santiago, C at Enriquez, V. (1976). Tungo sa makaPilipinong pananaliksik. Sikolohiyang Pilipino: Mga ulat at balita 1 (4) pp. 3-10. naimprentang muli sa Enriquez, V. ( 1992). From Colonial to Liberation Psychology The Philippine Experience . Quezon City: UP Press. Page of 9 9
Image of page 9
You've reached the end of this preview.
 • Spring '10
 • Johnson

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern