Nhấn tổ hợp ctrl n chọn file new cả 3 cách

This preview shows page 18 - 19 out of 22 pages.

Nhấn tổ hợp Ctrl + N Chọn File New Cả 3 cách trên 276 Để thêm Một slide mớ vào Presentation hiện có, thực hiện Chọn Insert --> New Slide Chọn File --> New Chọn Edit --> New Slide Cả 3 cách đều sai. 277 Bản chất của Nhà nước a. Tính giai cấp & Tính kinh tế b. Tính xã hội & Tính khoa học c. Tính giai cấp & Tính xã hội d. Tính dân tộc & Tính giai cấp 278 Đến cuối chế độ Công sản nguyên thuỷ, xã hội loài người lần lượt trải qua 3 lần phân công lao động lớn, đó là: a. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, thủ công nghiệp tách khỏi chăn nuôi, thương nghiệp xuất hiện và buôn bán phát triển b. Trình độ lực lượng sản xuất phát triển, Chăn nuôi tách ra khỏi trồng trọt, Tiểu thủ công nghiệp tách khỏi chăn nuôi c. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, Buôn bán phát triển và thương nghiệp xuất hiện d. Tất cả đều sai 279 Nhà nước xuất hiện : a. Từ sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ b. Trong xã hội phong kiến c. Trong xã hội tư sản d. Tất cả đều sai. 280 Chức năng của nhà nước là: a. Là mục tiêu mà nhà nước cần đạt tới b. Là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước, nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước c. câu a và b sai d. câu a và b đúng 281 Chức năng của nhà nước gồm a. Chức năng đối nội b.Chức năng đối ngoại c. câu a đúng, b sai d. cả a và b đều đúng 282 Hình thức nhà nước bao gồm 2 yếu tố: a. Hình thức chính thể và hình thức cấu trúc b. hình thức chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà c. Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ và cộng hoà quý tộc d. Hình thức nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang 283 Quyền bầu cử thuộc vầ tất cả các tầng lớp nhân dân là hình thức chính thể: a. Cộng hoà quý tộc b. Cộng hoà đại nghị c. Cộng hoà dân chủ d. Tất cả đều sai 284 Nhà nước đơn nhất là nhà nước : a. Có chủ quyền của từng địa phương; 1 hiến pháp và hệ thống pháp luật của từng địa phương, 1 cơ quan nhà nước từ TW đến cơ sở b. Có 1 chủ quyền chung, thống nhất; có 1 hiến pháp,1 hệ thống pháp luật; 1 hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ TW xuống địa phương. c.Có chủ quyền của từng địa phương và chủ quyền chung; có hiến pháp và hệ thống pháp luật từng địa phương; d. tất cả đều đúng 285 Bản chất của Nhà nước CHXHCNVN là a. giai cấp thống trị b. Giai cấp nông dân c. của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân d. Tất cả đều sai 286 Đặc trưng của nhà nước : a. Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt; Nhà nước ban hành pháp luật để quản lý b. Nhà nước phân chia
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

Image of page 19
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes