Trong vic xem xet tLing m6i quan h cLia cac ben lien quan Cong ty can cLlvao

Trong vic xem xet tling m6i quan h clia cac ben lien

This preview shows page 40 - 44 out of 78 pages.

Trong vi$c xem xet tLi'ng m6i quan h$ cLia cac ben lien quan, Cong ty can cLl'vao ban chat cLiam6i quan h$ chLl'khong chi hinh thLl'cphap IycLiacac quan h$ do. 2.32 8ao caobQ ph~n Mot bo ph~n la mot hO'Pph~n co th~ xac dinh rieng bi$t cLia Cong ty tham gia vao vi$c cung cap dich VI,! va d~u tU' (bo ph~n chia theo hOc;itdong), ho~c cung cap dich VI,! va d~u tU'trong mot moi trU'cmg kinh t~ Cl,!th~ (bOph~n chia theo khu VI,I'C dia IY).Moi bO ph~n nay chiu rLiiro va thu dU'Q'clQ'iich khac bi$t vcYicac bo ph~n khac. Mau bao cao bo ph~n cO'ban cLiaCong ty dU'Q'cdl,l'atheo bOph~n chia theo hOc;itdong. Thong tin bOph~n dU'Q'cI~p va trinh bay phu hQ'pvcYichinh sach k~ toan ap dl,!ng cho vi$c I~p va trinh bay bao cao tai chinh cLiaCong ty nham ml,!Cdich giup ngU'cYiSLrdl,!ng bao cao tai chinh hi~u r6 va danh gia dU'Q'ctinh hinh hOc;itdong cLia Cong ty mot cach toan di$n. :1 " , 2.33 s6 li~ubAngkhong Cac khoan ml,!cdU'Q'cquy dinh trong Thong tU' 334/2016/TI-BTC, Cong van 6190/BTC- Cf)KT va Thong tU' 23/20181TT-BTC khong dU'Q'cth~ hi$n trong bao cao tai chinh nay dU'Q'chi~u la co s6 li$u bang khong. 36
Image of page 40
CONG TY cO PHAN CHUNG KHOAN RONG VieT MAu s6 B09 - CTCK 3 THONG TIN BO SUNG BAo cAo TiNH HiNH TAl CHiNH 3.1 Ti6n va cac khoan tU'oongdU'oongti6n 31.12.2019 31.12.2018 VND VND Ti~n mat tal quy Ti~n glJ'ingan hang Ti~n glJ'ibu trlr va thanh toan giao dich chLrng khoan 77.950.111 149.347.148.582 150.839.422.530 75.416.597 71.179.367.991 489.315.209 300.264.521.223 71.744.099.797 3.2 Tai san tai chinh ghi nh~n thong qua lii/16 ("FVTPL") So vo-igia thj trU'o-ng/giatrj h9'~I~ Gia th] trU'o-ngl Gia g6c Tang Giam gia tr] h9'PIy Gia tri danh gia I~i VND VND VND VND VND Tai ngay 31thang 12 nam 2019 C6 phieu niern yt§t 188.928.700.178 404.540.054 (41.099.958.502) 148.233.281.730 148.233.281.730 ce phieu chua niem yt§t 225.113.341.494 2.504.316 (33.281.211.730) 191.834.634.080 191.834.634.080 414.042.041.672 407.044.370 (74.381.170.232) 340.067.915.810 340.067.915.810 T~i ngay 31thang 12 nam 2018 ce phieu niem yt§t 207.176.237.029 45.589.251 (54.322.567.750) 152.899.258.530 152.899.258.530 cll phieu chua niern yt§t 89.927.645.798 231.919.862 (21.022.402.080) 69.137.163.580 69.137.163.580 297.103.882.827 277.509.113 (75.344.969.830) 222.036.422.110 222.036.422.110 37
Image of page 41