att v\u00e4lja de mest attraktiva segmenten och utforma strategier f\u00f6r att attrahera

Att välja de mest attraktiva segmenten och utforma

This preview shows page 8 - 11 out of 11 pages.

- att välja de mest attraktiva segmenten och utforma strategier för att attrahera och nå de kunderna på ett sätt som ger förutsättningar för lönsamhet. Här ingår segmentering, targeting, differentiering och positionering. Segmentering - Uppdelning av marknad i delmarknader som var och en har distinkta behov, karaktärsdrag och beteende mönster. 1. Demografisk segmentering - När företag delar upp marknaden i segment beroende på ålder, kön, familjesituation, inkomst, yrke och utbildning 4. Geografisk segmentering -När företaget delar upp marknaden i olika geografiska enheter så som länder, regioner och städer -landbygge 5. Beteendemässig segmentering - Beskriver levnadsförhållanden och levnadsstandard(Invånarnas ekonomi) vad man har för kunskaper, attityder, hur ofta man använder produkten mm. 6. Psykografisk segmentering - delar in marknaden i olika segment baserat på personlighetsdrag, livsstil, bonedesituation, intressen och åsikter. Targeting/Målmarknadsföring - Olika segments attraktivitet utvärderas och de vest attraktiva väljs ut
Image of page 8
Differentiering - Utforma värdeerbjudande så att de har ett annat innehåll än konkurrenternas erbjudande dvs. Har ett högre eller annorlunda kundevärde som innebär konkurrensfördel Positionering - Hur en produkt önskas bli uppfattad och associerad med, av marknaden och de potentiella kunderna. Vilken plats produkten tar hos konsumenter relativt konkurrenters erbjudande. Marknadsmix - Den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring. De fyra variablerna brukar benämnas 4P Produkt - produkten består av tre delar 1. Kärnprodukt - anledningen till att man köper produkten t.ex. Behovet av att transportera sig mellan plats A-B är anledningen till att man köper en bil 7. Påtaglig produkt - Val av färg, funktioner och design 8. Utökad produkt - Garantier, servicevillkor, Leveransvillkor Pris - Prise kan vara antingen 1. Kostnadsbaserat - Är det pris som sätts på transaktionen inom ett företag 9. Konkurrensbaserat 10. Värdebaserad - Att företaget baserar priset på vilket värde kunden upplever att varan eller tjänsten har. 11. Marknasundersökningsbaserat Påverkan/ marknadskommunikation - Aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar till målkunderna och ökar sannolikheten för positiv köpbeslut Plats//marknadskanaler - De aktiviteter som gör produkten tillgänglig för de önskade målgrupperna.
Image of page 9
SWOT - Analys - med Hjälpa SWOT - analysen tas reda på företagets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot Planering - Det avgörs vad organisationen har för planer för de olika affärsenheterna. Implementering - Konkretisera planerna och aktiviteter utförs. Det hävdas ibland att det är viktigare att göra saker rätt (Implementering) än att göra saker rätt(strategi) Båda är dock kritiska för företagets framgång. Uppföljning - Genomförandet blir aldrig riktigt som det är tänkt. Uppföljning behövs för att utvärdera resultaten och förbättra aktiviteterna nästa gång de genomförs Strategi för tillväxt och downsizing (produkt-/ marknadsexpansionsmodell) - Marknadspeneterering:
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Spring '17
 • nya marknader, nya produkter, strategisk planering, kunders behov, Olika segments attraktivitet, konkurrenters erbjudande

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture