Problemer med dette er at en kan havne i moralske

This preview shows page 13 - 15 out of 50 pages.

Problemer med dette er at en kan havne i moralske utfordringer i arbeidslivet og markedet, et annet motargument er at handlingsmåter i markedet vil prege oss som moralske personer. Dette i tråd med Aristoteles dydsetikk. Max Weber snakker om intern og ekstern etikk, og mente markedet koloniserer interne og eksterne relasjoner. De interne preget av tradisjoner og normer, innen familie, menighet og/eller stamme. Eksterne relasjoner er fremmede, i den forstand at det var preget av uregulert adferd og formålsrasjonalitet (rasjonell mål-middel-tankegang). 3. Handelens og markedets frigjørende og siviliserende kraft Avgjørende for at markedsøkonomien og den usynlige hånd skal fungere, er en statsmakt som kan håndheve lover og regler. Uten dette blir bindende avtaler umulig og dermed også avansert økonomi. Egeninteresse, marked og handel, gjør en rettstat nødvendig. Flere hevdet at økonomisk frihet er en forutsetning for demokrati og politisk frihet. En frihet vil åpne for moralen, ved at vi kan tenke fritt, om f.eks. egeninteressens problem. I den sammenheng kan markedet og egeninteressen ha positive konsekvenser langt utover økonomisk vekst ved maktspredning, demokrati og menneskerettigheter. 4. Egeninteresse er ikke lik egoisme Adam Smith, skiller mellom det aksepterte “self-interest” og det fordømte “selfishness”. Egeninteresse og egoisme blir ofte sett på som forskjellig. Selv om en bedriftsleder er opptatt
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

av overskudd, eller profittmaksimering, trenger en ikke å privat å være egoist. Men privat kan være opptatt og motivert av å drive trygge arbeidsplasser, velferd for sin familie og samfunnet. 5. Konsekvenser, nytteetikk og utilitarisme Konsekvensetikken eller nytteetikken ser på konsekvensene ved en handling, en handling er moralsk riktig hvis nettoeffekten er størst mulig og mest nyttig for flest mulig mennesker, sammenlignet med andre valg. Dette kalles også utilitarisme, “utility” nytte. Kritikk - nytte for hvem? Regelutilitarisme vil si en regel er moralsk riktig hvis netto effekten er størst mulig. I stedet for å se utfra handling og konsekvenser lager en regler for hvordan saker skal håndteres. I forlengelsen av dette systemutilitarisme, som da er systemets nytte og konsekvenser som vurderes, ikke enkelthandlinger. Mye tyder på at Adam Smith baserte seg på en form for systemutilitarisme, altså nytten det har for fellesskapet. 6. Rettferdighet som rimelighet John Rawls, moralfilosofi og politisk filosof, opererer med tre prinsipper. - Frihetsprinsippet som går ut på rettigheter og friheter. - Sosiale og økonomiske ulikheter som er knyttet til sosiale posisjoner, stillinger og yrker, som er likt tilgjengelige for alle med samme evner og vilje til å bruke evnene. Vertikal likhet.
Image of page 14
Image of page 15
 • Spring '16
 • The Land, Kunnskapsmål, Bedriften

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern