Ả i ch ịu để v ận hành hoạt động kinh

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 105 - 107 out of 113 pages.

i ch ịu để v ận hành hoạt động kinh doanh ngoài nh ững chi phí trự c ti ếp nhƣ nguyên vậ t li ệu hay lao độ ng tr c ti ếp.Để th c hi ện đƣợ c nhi m v này, doanh nghiệ p c ần xây dựng cơ chế qu ản lý điều hành nguồ n v ốn và các chi phí sả n xu t kinh doanh hi u qu theo hƣớng cơ cấu thu chi phù hợ p v i vi c c t gi ảm các chi phí đầu vào. Không chỉ có vậ y, h th ng qu ản lý chi tiêu từ ng b ƣớ c th c hi n t động hoá, đẩ y m ạnh phân cấ p nh ằm cân đố i t l chi và phù hợ p v i m ục tiêu phát triể n kinh doanh trong t ng th i k và đả m b ảo an toàn tài chính doanh nghiệ p. Doanh nghi p c ần đàm phán để có các điề u kho ản thanh toán dài hơn vớ i nh ng nhà cung c p.Th ời gian thanh toán càng dài càng tố t nh m gi đồ ng ti n l i v i doanh nghi ệp lâu hơn.Đố i v ới khách hàng nên sử d ụng chính sách khuyến khích thanh toán sớm để b ớt các khoả n n đọ ng, t ạo ra lƣợ ng ti n m t nhanh cho doanh nghi p. Ngoài ra đố i v ới các doanh nghiệp xây dựng chuyên thi công dự án cho đơn vị nhà nƣớc thì việ c doanh nghi p chu n b các hồ sơ thủ t c v k thu ật cũng nhƣ năng l c c ạnh tranh chu đáo, đầy đủ để thu đƣợ c ti n t m ng t các chủ đầu tƣ là mộ t v n đề c ần chú trọ ng. Khi đã huy động đƣợc lƣợ ng ti n m t h ợp lý thì công việ c c ủa ngƣời lao động là th qu cũng nhƣ các nhà quả n tr vô cùng quan trọ ng. Song song v i vi ệc đề ra k ế ho ch thu chi h ợp lý cũng nhƣ huy độ ng ti n cho doanh nghi ệp sao cho đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán cũng nhƣ không làm mấ t nhi ều chi phí do ứ đọ ng ti ền, đồ ng th i là việc đả m b ảo lƣợ ng ti ền huy động đƣợ c c t gi an toàn, chi tiêu theo đúng quy trình và kiểm soát chặ t ch ẽ, tránh tình trạng chi tiêu ngoài quỹ , bi n th gây thất thoát công qu cũng làm ả nh hƣởng đến lƣợ ng ti n m ặt và khả năng thanh toán củ a doanh nghi p.
Image of page 105

Subscribe to view the full document.

96 4.2.6 Giải pháp nhằm tăng khả năng sinh lời thông qua việc sử dụng đòn bẩy tài chính Kh năng sinh lờ i c a doanh nghi ệp đạt giá trị th ấp, chƣa bằ ng m ức trung bình c ủa ngành nguyên nhân là d o kh năng tạ o l i nhu ận cũng nhƣ khuếch đạ i l i nhu n kém. Việ c t o l i nhu ận có thể đƣợ c c i thi ện thông qua giải pháp nhóm 1 và nhóm 2 nh ằm tăng doanh thu và giảm chi phí sả n xu t kinh doanh c
Image of page 106
Image of page 107
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes