2 Thuyết bền biến dạng dài tương đối lớn nhất 1 1 2 3 1 k E E 3 3 2 1 1 n E E

2 thuyết bền biến dạng dài tương đối

This preview shows page 7 - 8 out of 8 pages.