� ả ê ê � ậ Fonseca đ c m t ngu n gi u tên cung c p cho bao Sueddeutsche

? ả ê ê ? ậ fonseca đ c m t ngu n gi u tên

This preview shows page 19 - 21 out of 24 pages.

ơ ê ê Fonseca đ c m t ngu n gi u tên cung c p cho báo "Sueddeutsche Zeitung" (Nam ượ Đ c, SZ) c a Đ c kho ng 1 năm tr c. ướ SZ sau đo đã chia s thông tin v i Hi p h i ê các nhà báo đi u tra qu c t (ICIJ) và m t s t p đoàn thông tin khác nh BBC và ế ố ậ ư "the Guardian" đ huy đ ng các báo cùng đi u tra h s co quy mô l n nh t th gi i ơ ế t tr c đ n nay này, bao g m nh ng ti t l v s tài s n đ c c t gi các “thiên ướ ế ế ề ố ượ ữ ở đ ng” thu c a 140 nhà lãnh ườ ế đ o c p cao và các nhân v t n i ti ng. ICIJ đã công ế khai thông tin v hàng nghìn cá nhân s h u các tài kho n n c ngoài nh m m c ướ đích tr n thu , các th a thu n c a Luxembourg giúp các công ty đa qu c gia tr n ế thu và k ho ch giúp các khách hàng c a chi nhánh ngân hàng HSBC Th y Sĩ ế ế tr n thu v i t ng s ti n trong tài kho n ế l ên t i 119 t USD. ICIJ co tr s t i Washington và đ c đi u hành b i nhà báo ng i Australia ở ạ ượ ườ Gerard Ryle, t p h p h n 190 nhà báo t h n 65 qu c gia. ICIJ đã ti n hành đi u tra ơ ơ ế các v tham nhũng xuyên biên gi i, các v ph m t i co t ch c và tr n thu , bên ế c nh nhi u v vi c khác. ê
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

14 3.2.2: Equifax: M t ví d khác v v n đ t n công m ng là m t trong ba c quan tín d ng ề ấ ơ l n nh t M - Equifax, h i tháng 7.2017 đã b nh ng k t n công m ng l y c p d ẻ ấ li u cá nhân c a 145 tri u ng i. Đây đ c coi là m t trong nh ng v t n công ê ê ườ ượ m ng nghiêm tr ng nh t m i th i đ i vì t t c d li u đ u là thông tin cá nhân quan ê tr ng, bao g m c s An sinh Xã h i. H u qu c a s vi c này co th s còn kéo ư ê dài trong nhi u năm. Equifax đã không ti t l v v t n công mãi cho đ n hai tháng ế ụ ấ ế sau đo. Cho dù các nhà môi gi i d li u c g ng đ b o m t thông tin cá nhân c a ê ng i dùng, nh ng nh ng công ty nh Equifax, TransUnion và Experian v n co th ườ ư ư bán d li u cho khách hàng c a h , ch ng h n nh các ngân hàng, đ n v kinh doanh ê ư ơ b t đ ng s n và các bên tuy n d ng. Richard Smith, c u giám đ c đi u hành ư Equifax, ng i đã t ch c sau khi v vi c x y ra, đã co bu i đi u tr n tr c Qu c ườ ê ướ h i M . Tuy nhiên, ông đ l i cho m t ng i đã b sa th i tr c đo. Hi n công ườ
Image of page 20
Image of page 21
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask bonus questions You can ask questions ( expire soon) You can ask questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes