Ãöæöß i ãöæöß ii i üööªöö ˆÿööö

Info icon This is a preview. Sign up to view the full content.

45. ÃÖæ“Öß I ÃÖæ“Öß II I. ÜÖÖªÖ®®Ö ˆŸ¯ÖÖ¤®Ö 1. †ÖîªÖê×ÝÖÛ õÖê¡Ö II. Û ß´ÖŸÖ ÃŸÖ¸ 2. ¸Ö•ÖÃ¾Ö ‘ÖÖ™Ö III. †ÖîªÖê×ÝÖÛ ÃÖÓ¾Öéר 3. Ûé ×ÂÖ õÖê¡Ö IV. ¸Ö•ÖÛ Ö êÂÖßµÖ ÃÖæ“ÖÛ ÃÖÓÛê ŸÖ 4. £ÖÖ êÛ ´Öæ»µÖ ÃÖæ“ÖÛ Ö ÓÛ Ûæ ™ : I II III IV
Image of page 13
Paper-II 14 J-01-12
Image of page 14
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '11
 • AinsleyHendricks
 • II & III, ÃÖÆüß Æïü, ŸÖÛÔú

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern