Tiêu tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiề

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 20 - 22 out of 113 pages.

tiêu tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiề n cho th y kh năng thanh toán nhanh củ a doanh nghi ệp. Xu hƣớ ng chung c ủa tài sả n ti n gi ảm đƣợc đánh giá là tích cực, vì không nên dự tr ti n m ặt và số dƣ tiề n g ửi ngân hàng quá lớn mà phả i gi i phóng nó, đƣa vào sả n xu ất kinh doanh, tăng vòng quay vố n ho ặc hoàn trả n . - Các khoả n ph i thu: Các khoả n ph ải thu là giá trị tài sả n c a doanh nghi p b các đơn vị khác chiế m d ụng. Xem xét tỷ tr ọng và số tuy ết đố i cu ối năm so với đầu năm và các năm trƣớc. Các kho n ph i thu gi ảm đƣợc đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, cần chú ý rằng không phả i lúc nào các khoả n ph ải thu tăng lên cũng đánh giá là không tích cự c. - Hàng tồ n kho: Hàng tồ n kho g ồm nguyên vậ t li u, s n ph m d dang và thành phẩm, hàng hóa mua v để bán. Theo dõi hàng tồn kho giúp cho doanh nghiệp có kế ho ch s n xu t kinh doanh cũng nhƣ dự tr thích hợp. Hàng tồn kho tăng lên do quy mô sả n xu t m r ng, nhi m v s n xu ất tăng lên, trong trƣờ ng h p th c hi n t t c các đị nh m c d
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

11 tr đánh giá h ợp lý. Hàng tồ n kho gi ảm do đị nh m c d tr b ằng các biện pháp tiế t ki ệm chi phí, hạ th ấp giá thành sả n ph ẩm, tìm nguồ n cung c p h ợp lý,... nhƣng vẫ n đả m b o s n xu ất kinh doanh đƣợc đánh giá tích cự c. Phân tích tài sản dài hạ n Tài sản dài hạn là nh ng t ài sả n c ủa đơn vị có thờ i gian s d ụng, luân chuyể n ho c thu h ồi dài (hơn 12 tháng hoặ c trong nhi u chu k kinh doanh) và có giá trị l n. Trong tài sản dài hạn ngƣời ta thƣờng phân biệt thành tài s n c đị nh , các kho n ph i thu dài h n, đầ u dài h n , tài s ản dài hạn khác . Tài sả n c định vô hình bao g ồm các tài sản không có hình dạ ng v t ch t c th nhƣng có giá trị đáng kể đố i v ới công ty. Tài sả n c đị nh h ữu hình bao gồm các tài sả n v t ch t c n thi ế t cho ho t độ ng c ủa công ty, có thờ i gian s d ụng lâu dài và có giá trị l ớn. Chúng thƣờ ng bao g m các khoả n m ục nhƣ đất đai, tòa nhà, máy móc thiế t b và phƣơng tiệ n v n t i. Phân tích tài sản dài hạn đánh giá sự bi ến độ ng c ủa giá trị cũng nhƣ kế t c ấu các kho n m ục trong tài sản dài hạ n. nh ng doanh nghi p khác nhau thì kế t c ấu tài sả n dài hạn cũng khác nhau.
Image of page 21
Image of page 22
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes