Tuy ch ? đầu tƣ là các đơn vị nhà nƣớc

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 72 - 74 out of 113 pages.

Tuy ch đầu tƣ là các đơn vị nhà nƣớc nên khả năng bị m t v ốn hay khó đòi là ít xảy ra hơn kh ách hàng cá nhân hoặ c doanh nghi ệp ngoài nhƣng công ty cần đặ c bi ệt chú ý đế n vi c thu h ồi các khoả n ph ải thu để tránh ứ đọ ng v n, ảnh hƣởng đến chi phí sử d ng v n c ủa mình. Kho n m c ASM S96 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Vòng quay tổng tài sản 0,8 0,36 0,59 0,009 0,04 0,0037 Vòng quay TSDH 2,19 1,96 2,16 0,12 0,47 0,041 Vòng quay TSNH 1,27 1,16 0,81 0,011 0,044 0,0042 Vòng quay HTK 2,09 2,12 1,47 0,19 0,78 0,33 Vòng quay KPT 3,44 2,73 2,23 0,013 0,051 0,0048 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) B ng 3 .8 So sánh hiệ u su t ho ạt độ ng So sánh hiệ u su t ho ạt độ ng c ủa công ty TNHH Phong Phú với hai đố i th cùng ngành là công ty cổ ph ần Sao Mai và Công ty Sông Đà 9.06 thấy đƣợ c hi u su t ho t độ ng c ủa Phong Phú tƣơng đố i cao. T ốc độ tăng trƣở ng doanh thu c a công ty so vớ i năng lự c v tài sản, tài sản dài hạn và tài sả n ng n h ạn đề u l ớn hơn nhiêu so với đố i th ủ, tuy hai công ty kia có quy mô lớn nhƣng doanh thu lại không tƣơng xứ ng v i ti m năng tài chính. Trong khi Phong Phú có giá trị tài sản, tài sả n ng n h ạn và tài sản dài h ạn đề u nh hơn các đố i th nhƣng doanh thu đạt đƣợc tƣơng đối phù hợ p v ới năng l c. Đặ c bi ệt là S96 có hiệ u su t ho ạt độ ng r t th p. Duy ch có vòng quay khoả n ph i thu c ủa Phong Phú là nhỏ hơn Sao Mai, nguyên nhân chính do công ty bị đọ ng kho n ph i thu t các dự án quá lớn và có xu hƣớng tăng qua các năm. Công ty cần đặ c bi t lƣu ý đế n v ấn đề này để x lý và thu hồ i n đúng hạ n.
Image of page 72

Subscribe to view the full document.

63 3.2.4.3 Phân tích khả năng sinh lời NHÓM HỆ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI đvt:% TT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Giá trị Giá trị Tốc độ tăng trƣởng Giá trị Tốc độ tăng trƣởng ROS 1,77 2,14 120,90 1,48 69,16 ROAe 7,5 2,81 37,47 3,32 118,15 ROA 2,46 2,62 106,50 1,13 43,13 ROE 8,46 4,9 57,92 1,79 36,53 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) B ng 3. 9 Phân tích khả năng sinh lờ i So sánh hệ s kh năng sinh lờ i c ủa Phong Phú qua các năm, hệ s sinh l ời trê n doanh thu c ủa công ty biến đổi tƣơng tự các hệ s chung, doanh thu tăng nhanh vào 2013 và giảm vào 2014 nên hệ s này cũng cao trong năm 2013 và giả m xu ng. L i nhu n c ủa năm 2014 thậm chí còn thấ p nh ất trong 3 năm do tốc độ gi m c ủa giá vố n hàng bán lớn hơn tốc độ gi m c a doanh thu, hay t l giá vốn hàng bán so vớ i doanh thu c ủa công ty đang tăng cao. Kế t qu d ẫn đến ROS 2014 đạt giá trị th p nh t. M t ph ần do nguyên nhân khách quan là giá nguyên vậ t li ệu trên thị
Image of page 73
Image of page 74
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes