Course Hero Logo

Investeringer der afhænger negativt af realrenten da

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 2 - 5 out of 13 pages.

Investeringer, der afhænger negativt af realrenten, da denne viseralternativomkostningen. I’(r) antages at være mindre end 0. Til sidst bestemmes det2
også af det offentlige forbrug, der er eksogent og nettoeksporten, som afhænger afden reale valutakurs. Det ovenstående udtrykker identiteten men da ligningen ogsåindeholder variable, der afhænger af eksempelvis realrenten (r) og den realevalutakurs (ε) må dette også være en adfærdsrelation.(2)Dette er en ligevægtsligning, der siger at den indenlandske amerikanskekapitalmarked/realrente afhænger af det internationale renteniveau. Derfor erdette også en adfærdsrelation, der viser en profitmaksimerende adfærd.Typisk kaldes dette en arbitrage-betingelse. Det er vigtigt at understrege, at dette eren lille åben økonomi fordi den udenlandske rente er eksogen og landets realrenteer afhængig af det internationale renteniveau.(3)Denne er en identitetsligning, der viser, at den reale valutakurs afhænger af dennominelle valutakurs samt de amerikanske priser over udenlandske priser - altsådet relative prisniveau.(4)Denne er en teknisk relation, der viser, at den samlede aggregerede efterspørgseler udtrykt ved størrelsen på produktionen med bestemmelse af de eksogeneanvendte faktorinputs: kapital (K) og arbejdskraft(L).(5)Denne er en identitetsligning. Specifikt er dette kvantitetsligningen, der beskriversammenhængen mellem penge og transaktioner. I denne ligning erpengemængden (M) og omløbshastigheden (V) eksogent givet og lig med detindenlandske prisniveau (P) samt den aggregerede vareefterspørgsel (Y).(6)Denne er en identitetsligning, der siger, at det offentlige budgetoverskud er etudtryk for de eksogene skatter (´T¿minus det eksogene offentlige forbrug(´G). Da bør det også kunne argumenteres for, at dette er enligevægtsbetingelse, da både skatter og det offentlige forbrug er eksogene. Såledesvil det offentlige budgetoverskud også være fast bestemt.Ydermere ses det, at OB afhænger negativt af´G, da et større offentlige forbrugvil give et mindre budgetoverskud og omvendt.3
2.Er der tale om en model for den korte eller lange sigt? Begrund.Der er i denne model tale om en amerikansk økonomi på lang sigt.Kriterierne for en økonomi er som følgende:-Priserne er fuldt fleksible-Udbudsbestemt-Klassisk dikotomi er opfyldt.Det ses, at priserne er fuldt fleksible jf. ligning 4, da både produktionsfaktoren´Log´Ker eksogent givet, hvilket er den vigtigste forudsætning for at vurdere om det er påkort eller lang sigt. Således er der fuld kapacitetsudnyttelse af produktionsfaktorerne.Ydermere kan det konkluderes, at produktionen derfor er udbudsbestemt og derved ikkekan påvirkes af evt. finans-/pengepolitik.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture