Bai tap kiem toan

4 ñôn vò ñaõ caán tröø so? d

Info iconThis preview shows pages 4–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4. Ñôn vò ñaõ caán tröø soá dö beân Nôï vaø beân Coù cuûa taøi khoaûn Phaûi thu khaùch haøng ñeå laáy cheânh leäch trình baøy treân phaàn Nôï phaûi thu khaùch haøng treân Baûng caân ñoái keá toaùn. Soá dö beân Nôï vaø beân Coù cuûa taøi khoaûn naøy laàn löôït laø 1.460.000.000 ñoàng vaø 375.000.000 ñoàng. 5. Moät khaùch haøng thueâ taøi saûn coá ñònh cuûa ñôn vò ñaõ traû tröôùc tieàn thueâ 2 naêm laø 396.000.000 ñoàng (giaù thanh toaùn), trong ñoù tieàn thueâ naêm 20X0 laø 198.000.000 ñoàng (giaù thanh toaùn). Ñôn vò ñaõ ghi nhaän toaøn boä soá tieàn thu ñöôïc vaøo doanh thu naêm 20X0 sau khi xaùc ñònh thueá giaù trò gia taêng phaûi noäp, ñoàng thôøi trích tröôùc caùc chi phí lieân quan ñeán hoaït ñoäng naøy cuûa naêm 20X1 vaøo chi phí phaûi traû laø 72.000.000 ñoàng.
Background image of page 4

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5 Yeâu caàu Xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa caùc sai soùt treân (neáu coù) ñeán caùc chA tieâu sau ñaây treân baùo caùo taøi chính: Baûng caân ñoái keá toaùn: Toång taøi saûn, Nôï phaûi traû, Lôïi nhuaän chöa phaân phoái Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh: Doanh thu, Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (Thueá suaát 28%), Lôïi nhuaän sau thueá BÀI TẬP KIỂM TOÁN Chủ đề 2: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN Phần I - TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Bài 1 Đối với mỗi tình huống dưới đây, hãy cho biết mục đích kiểm toán, chủ thể kiểm toán và người sử dụng chủ yếu kết quả kiểm toán: Tình huống Mục đích kiểm toán Chủ thể kiểm toán Người sử dụng kết quả kiểm toán Chuẩn mực a. Điều tra tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu của bộ phận cung tiêu. b. Kiểm tra quyết toán thuế TNDN của công ty ABC. c. Kiểm tra quyết toán sử dụng NSNN của DNNN XYZ. d. Kiểm tra BCTC của công ty TUV trước khi gởi cho các cổ đông. e. Xem xét việc chấp hành của công ty DEF đối với các điều kiện của hợp đồng vay. f. Kiểm tra quy trình sản xuất của công ty GHI xem có đúng với tiêu chuẩn an toàn
Background image of page 5
6 sản xuất đã đăng ký không. g. Thẩm tra về hiệu quả sử dụng ngân sách của bộ phận marketing. TRẮC NGHIỆM Chọn câu trả lời đúng nhất trong những câu trả lời cho sẵn. 1. Câu trả lời nào dưới đây giải thích đúng nhất tại sao một kiểm toán viên được yêu cầu đưa ra ý kiến về sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính : a. Khó có thể lập một báo cáo tài chính trong đó trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động của công ty mà không có sự giúp đỡ của một kiểm toán độc lập b. Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là tìm kiếm sự trợ giúp độc lập trong việc đánh
Background image of page 6

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page4 / 21

4 Ñôn vò ñaõ caán tröø so d

This preview shows document pages 4 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online