Hydroxylgroepen bevattend als de te scheiden

Info icon This preview shows pages 107–109. Sign up to view the full content.

te weerhouden, de stationaire fase ook polair moet zijn (bijv. hydroxylgroepen bevattend). Als de te scheiden componenten sterk polair zijn, kan een polariseerbare verbinding zoals een aromatische koolwaterstof een geschikte stationaire fase zijn. Om de polaire selectiviteit van de stationaire fase heel manifest te maken, moet van een niet-polaire mobiele fase gebruik gemaakt worden. 5.3.3 Dispersieve interacties Dispersieve interacties zijn moeilijker te beschrijven. Alhoewel ze elektrisch van aard zijn, zijn ze het resultaat van fluctuerende ladingen, eerder dan van permanente elektrische ladingen op de moleculen. Voorbeelden van zuivere dispersieve krachten zijn de moleculaire krachten die tussen moleculen van koolwaterstoffen bestaan. n -Hexaan is geen gas omwille van het collectief effect van de dispersieve krachten die de moleculen als een vloeistof samenhouden. Om moleculen selectief door dispersieve krachten te weerhouden, mag de stationaire geen polaire of ionische verbindingen bevatten, maar enkel materialen van het koolwaterstoftype. Om de dispersieve selectiviteit te laten domineren in de stationaire fase, moet de mobiele fase polair en significant minder dispersief zijn. 5.3.4 Chemische krachten Chemische krachten zijn normalerwijze onomkeerbaar van aard, en bijgevolg zal de verdelingscoëfficiënt van de opgeloste stof ten opzichte van de stationaire fase, die de moleculen chemisch bindt, oneindig groot zijn. Bij affiniteitchromatografie wordt gebruikt gemaakt van chemische krachten bij het scheidingsproces. De stationaire fase wordt hier zodanig gekozen dat deze chemisch zal reageren met juist één component van het te scheiden mengsel, waardoor deze component selectief van de andere aanwezige stoffen wordt geëxtraheerd. Het komt slechts zelden voor dat de interacties uit slechts één type bestaan. Polaire interacties zijn altijd vergezeld door dispersieve interacties, en ionische interacties komen meestal samen voor met polaire en dispersieve interacties. Niet enkel de grootte van de kracht tussen de opgeloste moleculen en de stationaire fase bepalen de mate waarin de moleculen worden weerhouden. Ook de hoeveelheid van de stationaire fase aanwezig in het systeem is van belang, en ook de toegankelijkheid van de stationaire fase voor de opgeloste moleculen. Als de stationaire fase een poreuze vaste stof is, kunnen opgeloste moleculen gemakkelijker in de poriën binnendringen en interageren met meer stationaire fase dan de grotere moleculen, die gedeeltelijk worden uitgesloten. 5.4 Ontwikkeling van een chromatogram
Image of page 107

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.