De kolom kan dan getest worden door er volledig

Info icon This preview shows pages 225–227. Sign up to view the full content.

stroomsnelheid dan de snelheid waartegen het experiment wordt uitgevoerd. De kolom kan dan getest worden door er volledig uitgesloten opgeloste kleurstofmoleculen te laten doorlopen. Een veel gebruikte oplossing is Blue Dextran 2000 (M r 2 × 10 6 ), met een staalvolume dat kleiner is dan 10% van het kolomvolume. Als de kolom goed gepakt en gestabiliseerd is, moet de gekleurde verbinding als een compacte horizontale band geëlueerd worden. Deze test geeft eveneens een maat voor het dood volume V 0 . Dit is het volume vereist om de uitgesloten gekleurde verbinding te elueren. Tijdens het pakken van de kolommen en het ontwikkelen van het chromatogram mag het bovenste van de kolompakking niet droog komen de staan. Evenmin mag de top van het gelbed verstoord worden. De meest cruciale factor bij gelchromatografie is controle van de stroomsnelheid van het elutiesolvent. Alle vaste deeltjes of verbindingen die sterk op de gel kunnen geadsorbeerd worden, moeten uit het staal verwijderd worden. De massa en de concentratie van de opgeloste moleculen zijn slechts in zoverre van belang dat ze de viscositeit beïnvloeden. Als de viscositeit van het staal ca. tweemaal groter is dan de viscositeit van de elutievloeistof, leidt dit tot een slechte resolutie. Het volume van het staal is ook van belang. Voor eenvoudige scheidingen mag het staalvolume 10 tot 30% van het solventvolume in de kolom bedragen. Voor scheiding van verbindingen met een molecuulgewicht dat
Image of page 225

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.