\u1edd i gian b\u00e1n th \u1edd i gian v\u00e0 vv MONICA \u00c0 \u0111\u1ec3xem c\u00f4 c\u00f3 th \u1ec3gi\u00fap em kh\u00f4ng n\u00e0o C\u00f4

Ờ i gian bán th ờ i gian và vv monica à

This preview shows page 6 - 8 out of 32 pages.

i gian, bán th i gian và v...v... MONICA : À, để xem cô có th giúp em không nào. Cô nghĩ mỗ i lo i khóa h c có nh ững ƣu điể m và nhƣợc điể m riêng, v y nó th t s tùy thu c vào em t t nhiên là vào thói quen h c t p c a em, và tình hình tài chính. Hi n t ại em đang đi làm đúng không? ANDREW : Vâng, em đang làm việ c b ph n hành chính trong m t b nh vi ện địa phƣơng đƣợ c 3 năm qua. Và trƣớc đó em đã làm việc trong vă n phòng c a m t công ty k thu t vi tính đƣợc 2 năm. Vậy nên, em có 5 năm kinh nghiệ m v trí tƣơng đƣơng. Và cái em muố n t p trung vào là qu n tr nhân s . MONICA : Tôi hi u. Và em s có k ế ho ch r i b công vi c hi n t ại để h ọc hay em nghĩ là mình sẽ ngh làm 1 năm? ANDREW : Th t s là em mu n bi ế t mình có nh ng l a ch n nào. Em không mu n t b công vi c c a mình hay b t c điề u gì và ông ch em mu n em có thêm k năng chuyên môn nhƣng rõ rang là s t ốt hơn nế u em có th tham gia m t khóa h c mà không ph i ngh vi c quá nhi u.
Image of page 6
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 5 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 MONICA : Vâng, v y thì em th t s không mu n tham gia khóa h c toàn th i gian r i? ANDREW : Vâng, ph i ạ. Đó cũng là vấn đề v tài chính. Cô bi ết đó, công ty đồ ng ý tài tr cho em đi h ọc nhƣng em sẽ ngh phép không ăn lƣơng nế u em mu n h c toàn th i gian, và em không nghĩ mình có đủ kh năng tự lo n ếu không có lƣơng trong một năm. MONICA : OK. V y em có 2 kh năng: em có thể h c bán th i gian nó s m ất hơn 2 năm và em sẽ không ph i ngh vi c, ho c là em có th h c m t khóa tên là “khóa họ c theo h c ph ần”. Em có th h c trong 18 tháng ho ặc lâu hơn, nó khá linh độ ng và ph thu c vào em. ANDREW : m. V y khóa h c bán th i gian g m có gì? MONICA : Em s tham d l p h c bu i t i và nghe gi ng 2 l n 1 tu ần. Sau đó, em sẽ ph i tham d 1 chuyên đề hay bu i h i th o 1 l n vào cu i tu n c a m i tháng. ANDREW : Lo i bài t p nào em s ph i làm? MONICA : À, nó là h n h p. Em s ph i vi ế t 1 bài lu n m ỗi tháng, để l ấy điểm đánh giá cuố i cùng. Em có 1 bài nghiên c u th c t ế vào cu i khóa h c, liê n quan đế n 1 cu c kh o sát hay nh ng th đạ i lo i th ế, và em cũng cầ n ph i n p 1 b n báo cáo ng n vào m i 4 tu n. ANDREW : V y, có khá nhi u vi ệc để làm, công vi ệc đầ u tiên c a m i ngày. Nghe có v ph i h c nhi u quá và th t s r t m t. MONICA : Vâng, ch c ch n là em s không có nhi u th i gian r nh! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANDREW : Còn khóa h ọc “theo họ c ph ần” thì sao? Em sẽ ph i làm gì? MONICA : Đó là nơi để em có cơ hộ i h c toàn th i gian trong kho ng th i gian ng ắn. Đó là cách em có th làm nhi u bài t p và tham d nh ng bài gi ng và h i th o trong su t c ngày. Và m i h c ph n kéo dài 1 h c k , ch ng h ạn nhƣ, khoả ng 12 tu n 1 th ời điểm. Rõ ràng ƣu điể m là cái chính là em có th h c m t cách t ập trung cao độ hơn, và điề
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture