Ligeledes vil en stor initialomkostning og

This preview shows page 12 - 14 out of 39 pages.

Ligeledes vil en stor initialomkostning og terminalomkostning medføre at nutidsværdien vil værestigende og så aftagende i diskonteringsrenten. Altså kan det være muligt, at to diskonteringsren-ter giver nutidsværdi på nul. (Der kan i øvrigt være så mange løsninger til IR som der er fortegns-skift i betalingsstrømmen)Dermed får vi ved den interne rentefods metode ikke en unik anbefaling.To investeringsalternativerMan kan opnå forskellige resultater for to investeringer, hvor indtægterne ligger enten tæt på ellerlængere væk afhængigt af om diskonteringsrenten er stor eller lille. Vi sammenligner de to investe-ringers rentabilitet i to forskellige intervaller af rentesatsen.Modificerede interne renteMed den interne rente antages det implicit at pengestrømme geninvesteres til den interne rente,hvilket er usandsynligt (givet at den interne rente er større end kapitalomkostningen).Den modificerede interne rente tager højde for dette ved at1.Beregne terminalværdien af positive cash-flows idet der diskonteres med kapitalomkost-ningen2.MIR er den diskonteringsfaktor, der gør nutidsværdien af denne terminalværdi lig med in-vesteringsomkostningen.Fordelen ved den interne rentefods metode er, at den kan beregnes uden kendskab til diskonte-ringsrenten og giver ofte det samme som kapitalværdimetoden.Til gengæld får man ikke altid en unik anbefaling.TilbagebetalingsmetodenEn investering skal gennemføres hvis summen af indtægterne over et bestemt antal år overstigeromkostningen.Metoden er simpel og tager højde for usikkerhed ved fremtidige betalinger.
Martin Nørgaard PetersenKøbenhavns Universitet1. juni 201713Tager ikke højde for tilbagebetalingsperioden eller kapitalomkostningen. Ingen teoretisk funda-ment (anvendes sjældent i opgaver) [udregnes som primær udbetaling delt med årlig indbetaling]ProfitabilitetsindeksEn investerings profitabilitetsindeks er givet vednutidsværdi af indtægterinitial investeringDen udtrykker shareholder value (da det er nutidsværdien) per investeret krone. (anvendes sjæl-dent i opgaver)Hovedpointer - Finansiering1. Lån og obligationerFinansieringsteoriFinansielt aktiv: Immaterielt aktiv, hvis værdi består i en fremtidig kontraktlig rettighed.Værdipapirer: finansielle aktiver, som kan handles på finansielle markederLånerelaterede begreberHovedstol: Det samlede beløb, der skal betales tilbage ifølge låneaftalen (eksl. renter)Kurs: ’Prisen’ på lånetKurstab: Omkostning som følge af kurs < 100Provenu: Det beløb, man får udbetalt, når alle omkostninger til optagelse af lånet er afholdt (stem-pelafgift, tinglysningsafgift, provision, gebyrer, bidrag, mm.)Løbetid: Lånets tilbagebetalingstidTermin: Tidspunkt for betaling på lånetYdelse: Det beløb, der betales til terminen (renter + afdrag)Afdrag: Løbende tilbagebetaling af lånets hovedstolAmortisering: Andet ord for afdragRestgæld: Den del af lånetshovedstol, som ved et givent tidspunkt ikke er betaltHovedstol, provenu etc.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 39 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture