6 1 4 1 1 σ σ σ 823 Khi raêng laøm vieäc ca� hai maët chu kyø öùng suaát ñoái

6 1 4 1 1 σ σ σ 823 khi raêng laøm vieäc ca?

This preview shows page 12 - 16 out of 26 pages.

] .[ ). 6 , 1 4 , 1 ( ] [ 1 σ σ ÷ = σ (8.23) - Khi raêng laøm vieäc caû hai maët (chu kyø öùng suaát ñoái xöùng):
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 171 Nu u K n K . ] .[ ] [ 1 σ σ = σ (8.24) vôùi : σ -1 laø giôùi haïn moûi chu kyø ñoái xöùng (baûng 8.2). Baûng 8.2 Ñaëc tính cô hoïc cuûa moät soá loaïi theùp duøng cheá taïo baùnh raêng Ñaëc tính cô hoïc N/mm 2 Ñoä raén Phaïm vi öùng duïng Maõ hieäu theùp Daïng phoâi Nhieät luyeän Ñöôøng kính phoâi, mm σ B σ C σ -1 HB HRC 40A Ñuùc Thöôøng hoùa Baát kyø 520 294 224 147 - Baùnh lôùn bò truyeàn taûi nheï 100 503 294 253 100-300 569 284 245 45 Reøn Thöôøng hoùa 300-500 608 304 262 167-217 - Baùnh lôùn caùc boä truyeàn 100 647 324 278 100-300 628 314 270 55 Reøn Thöôøng hoùa 300-500 608 304 262 186-229 - Baùnh nhoû vôùi v 8 m/s 150 637 363 274 50 Γ Reøn Thöôøng hoùa 150-400 608 314 262 190-229 - Baùnh nhoû vaø baùnh lôùn vôùi v 8 m/s 60 981 785 437 100-200 765 490 362 40X Reøn Thöôøng hoùa 200-300 736 490 352 200-230 - Baùnh nhoû vaø baùnh lôùn v 100 m/s 40X Reøn Toâi caûi thieän 120 948 656 450 257-255 - Nt 40X Reøn Toâi caûi thieän Baát kyø 736 490 351 500-550 51-55 Nt
Image of page 13
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 172 K σ laø heä soá taäp trung öùng suaát ôû chaân raêng. Ñoái vôùi baùnh raêng keùp thöôøng hoùa: K σ =1,8, toâi beà maët K σ = 1,2; vôùi baùnh raêng gang K σ = 1,2. [n] laø heä soá an toaøn cho pheùp. Ñoái vôùi baùnh raêng reøn thöôøng hoaù [n] = 1,5; reøn toâi [n] = 2,2; baùnh raêng ñuùc thöôøng hoùa [n] = 1,8. K Nu laø heä soá cheá ñoä taûi troïng khi tính toaùn raêng theo uoán. 9 6 10 . 5 CK Nu N K = (8.25) ÔÛ ñaây N CK xaùc ñònh theo (8.19), trò soá nhoû nhaát K Numin = 1, lôùn nhaát K Numax = 1,65. ÖÙng suaát quaù taûi cho pheùp: - Vôùi baùnh raêng theùp: + Ñoä cöùng 350HB: [ σ ] uq = 0,8. σ c (8.26) + Ñoä cöùng > 350HB: [ σ ] uq = 0,36. σ b /K σ (8.27) - Vôùi baùnh raêng gang: [ σ ] uq = 0,6. σ BK (8.28) 8.2.3. Tính toaùn boä truyeàn baùnh raêng 8.2.3.1. Tính toùan boä truyeàn baùnh raêng truï Löïc taùc duïng taïi ñieåm aên khôùp luoân truøng vôùi phaùp tuyeán cuûa beà maët raêng taïi ñieåm ñoù (boû qua löïc ma saùt khi aên khôùp vì nhoû). 8.2.3.1.1. Ñoái vôùi baùnh raêng truï raêng thaúng α Hình 8.12
Image of page 14

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 173 a) Löïc taùc duïng taïi ñieåm aên khôùp: Taïi cöïc aên khôùp P: n P G laø hôïp löïc cuûa caùc löïc taùc duïng khi raêng aên khôùp nhau treân ñöôøng aên khôùp. Ñeå tính toaùn raêng, truïc vaø oå truïc, P n ñöôïc phaân thaønh hai thaønh phaàn: - Löïc voøng: P = P n .cos α = A i M d M ) 1 ( 2 1 1 1 + = (8.29) - Löïc höôùng taâm: T = P.tg α (8.30) ôû ñaây M 1 laø moment quay treân baùnh nhoû.
Image of page 15
Image of page 16
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes