ΜαθήματÎ&plusmn

Γητής μαθηματικών είου ός 37

This preview shows page 37 - 40 out of 43 pages.

γητής Μαθηματικών είου ός 37 την τελευταία x x e < < . Η
Image of page 37

Subscribe to view the full document.

Επιμέλεια : Χατζόπουλος Μάκης Καθηγητής Μαθηματικών Γ΄ Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο | ∆ιαφορικός Λογισμός 38 Μάθημα 12 – Ασύμπτωτες Κανόνας De l’ Hospital Σημείωση: Συστήνουμε να ξεκινήσετε το διάβασμά σα̋ από τον κανόνα του Hospital (για να σα̋ διευκολύνει στην εύρεση ορίων των ασύμπτωτων) Ερώτηση 29η «Ασύμπτωτε̋» α) Γράψτε 3 είδη ασύμπτωτων για μια γραφική παράσταση συνάρτηση̋. Σημείωση: Όταν λέμε ασύμπτωτη , αναφέρεται στην γραφική παράσταση συνάρτηση̋ και όχι στην συνάρτηση, δηλαδή είναι λάθο̋ να γράψουμε ότι η ασύμπτωτη τη̋ f είναι η x =1, αλλά παρόλα ταύτα για λόγου̋ ευκολία̋ θα το δεχόμαστε κατανοώντα̋ τι θέλει να εκφράσει η άσκηση. β) Που μα̋ εξυπηρετούν οι ασύμπτωτε̋; γ) Σωστό ή Λάθο̋: Η ασύμπτωτη μια̋ γραφική̋ παράσταση̋ συνάρτηση̋ μπορεί να έχει κοινά σημεία με αυτήν. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σα̋. Βασική Άσκηση 148η Γράψτε όλε̋ τι̋ βασικέ̋ γραφικέ̋ παραστάσει̋ συναρτήσεων που έχουν ασύμπτωτε̋ και ποιο είδο̋ παρουσιάζουν κάθε φορά. Άσκηση 149η Βρείτε το είδο̋ και την εξίσωση των παρακάτω ασύμπτωτων (σχ. 1 και 2) (σχ. 1) (σχ. 2) ( σχ . 3) Άσκηση 150η ∆ίνονται οι τέσσερει̋ γραφικέ̋ παραστάσει̋ των συναρτήσεων f, g, h, z, όπω̋ φαίνονται στο διπλανό σχήμα3. α) Βρείτε ποια είναι η σχέση των γραφικών παραστάσεων. β) Ποιε̋ είναι ασύμπτωτέ̋ του̋; γ) Τελικά η ασύμπτωτη μπορεί να τέμνει την γραφική παράσταση συνάρτηση̋;
Image of page 38
Επιμέλεια : Χατζόπουλος Μάκης Καθηγητής Μαθηματικών Γ΄ Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο | ∆ιαφορικός Λογισμός 39 Ερώτηση 30η «Κατακόρυφη ασύμπτωτη» α) ∆ώστε τον ορισμό τη̋ κατακόρυφη̋ ασύμπτωτη̋ 0 x x = για την γραφική παράσταση τη̋ συνάρτηση̋ f.
Image of page 39

Subscribe to view the full document.

Image of page 40
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern