การสนพองอกแล� ก าหนดวาอตราเรวเสยงในอากาศ 340

การสนพองอกแล? ก

This preview shows page 30 - 31 out of 33 pages.

การสั่นพ้องอีกแล้ว ก าหนดว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศ 340 เมตรต่อวินาที ความถี่ของส้อม เสียงที่ใช้มีค่าเท่ากับกี่เฮิรตซ์ 1. 300 2. 400 3. 500 4. 550 5. 600 24( En43 มี.ค.) หลอดแก้วรูปทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่ง ถ้านามาใส่น าให้มีระดับต่างๆ กัน แล้วนาส้อมเสียงที่กาลังสั่นให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอด จะพบว่ามีความสูงของน าใน หลอดแก้ว 2 ค่า ที่ทาให้เกิดเสียงดังกว่าเดิม ครั้งแรกมีน าในหลอดแก้วสูง 15 เซนติเมตร ครั้งที่ 2 มีน าในหลอดแก้วสูง 47 เซนติเมตร ส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็ว เสียงในอากาศขณะนั้นมีค่า 352 เมตรต่อวินาที 1. 400 2. 450 3. 500 4. 550 25(แนว Pat2 ) วางแหล่งก าเนิดเสียงไว้ใกล้กับท่อปลายปิด 1 ด้าน ยาว 1 เมตร ดังรูป เมื่อปรับความถี่ของแหล่งกาเนิด เสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงดังที่สุด ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศ เท่ากับ 300 เมตร / วินาที เสียงจะดังที่สุดที่ความถี่กี่เฮิรตซ์ 1. 80 2. 225 3. 375 4. 525 26(แนว Pat2 ) หลอดเรโซแนนซ์ปลายปิดด้านหนึ่งมีความยาว 5 เมตร ความยาวคลื่นของฮาร์ - มอนิกที่สองเท่ากับกี่เมตร 1 . 1.33 2. 3.60 3. 6.67 4. 8.32 27 (แนว 9 สามัญ) คลื่นเสียงมีความยาวคลื่นเป็นเท่าใดที่สั่นพ้องอันดับที่สองกับท่อปลายปิดหนึ่ง ข้างและความยาว L 1. L 3 2 2. L 3. L 3 4 4. 2 L 5. 3 L 28 (แนว 9 สามัญ) พิจารณาท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดดังรูป ถ้าท าการปล่อยเสียงด้วยความถี่ ที่ต่างกันผ่านท่อทั้ง 2
Image of page 30
Image of page 31

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 33 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes