sayang bijaksana dan adil adab kepada alam semesta ialah mengenalinya sebagai

Sayang bijaksana dan adil adab kepada alam semesta

This preview shows page 6 - 8 out of 8 pages.

sayang, bijaksana dan adil; adab kepada alam semesta ialah mengenalinya sebagaiayat-ayat Tuhan,menggunakan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerosakan-kerosakan persekitaran jangka panjang; beradab kepada bangsa sendiri ialahmengenali sejarah dan sumbangannya serta giat menjaga kepentingannya tanpamenzalimi dan menghiris hati orang lain.
Background image
KESIMPULAN Kesimpulan dari paparan di atas, jelaslah bahawa kedatangan Islam ke AlamMelayu telah memberi kesan yang besar dan meluasdalam kehidupan masyarakatnya.Sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam dikalangan mereka secara berkesan, sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ketahap yang lebih baik dan bermaruah. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspekkehidupan mereka baik di kalangan individu ,keluarga, masyarakat ataunegara.Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistemkehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah atau agama, sosial, politik,pemikiran, perundangan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun, masih terdapatsebahagian bentuk budaya atau adat dari pengaruh Hindu sebelumnya diamalkanseperti adat bersanding dalam majlis perkahwinan dan lain-lain.Disamping itu,ilmuyang sihat akan melahirkan rakyat yang berilmu dan beradab tinggi, yang berupayamelaksanakan tanggungjawabnya dengan adil kepada diri, keluarga, agama, bangsadan negaranya. Rakyat berbudaya ilmu dan beradab tinggi akan menzahirkan akhlakyang sederhana dan berani, berupaya membuat inovasi bermakna dalam pemikirandan perbuatan, mencari persamaan dan menghurmati perbezaan, meningkatkankesejahteraan dan kebahagiaan.
Background image
RUJUKAN 1. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib (1972), Islam Dalam Sejarah DanKebudayaan Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2.Mahayudin Hj. Yahya (1998), Islam Di Alam Melayu. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. 3.Dr Haji Abdullah Ishak (1992), Islam Di Nusantara (Khususnya Di TanahMelayu), Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Islam,Kuala Lumpur. 4.Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)Universiti Kebangsaan Malaysia.
Background image

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Fall '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes