Course Hero Logo

Variablerne bliver endvidere påvirket af det

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 5 - 7 out of 8 pages.

Variablerne bliver endvidere påvirket af det offentlige forbrug samt skatterne.Til sidst bliver beskæftigelsen bestemt i 2. orden.Beskæftigelsen bliver påvirket af alle endogene og eksogene variabler i 1. orden.Der eksistere ikke klassisk dikotomi eller pengeneutralitet i modellen. I pilediagrammets 0.orden ses det,at den nominelle variabel påvirker alle de reale variabler.Beskriver modellen en økonomi på den korte eller lange sigt:Der er i denne model tale om en økonomi på kort sigt. Dette ses bl.a. ved at priserne er træge jf. ligning5, da det reale pengeudbud er eksogent bestemt. En andet klassisk kortsigtetegenskab er at der hverken erklassisk dikotomi eller pengeneutralitet i modellen, dette ses i pilegiagrammet. Til sidst ses det jf. piledia-grammet at alle de variabler som har med efterspørgslen at gøre, bliver bestemt samtidigt med udbuddetog derved er modellen efterspørgselsbestemt.Spg. 3) Illustrer i et Y-PE -diagram lagertilpasningen af planlagte - og faktiske udgifter.IS-kurven angiver kombinationen af indkomsten (investeringer og opsparing) og rente, som giver ligevægt påvaremarkedet. For at kunne udlede denne sammenhæng ser vi på det Keynesianske kryds. Det Keynesianskekryds er en model der viser hvordan ændringer i den samlede efterspørgsel kan påvirke produktionensstørrelse i en lukket økonomi på kort sigt.Opbygning:I det Keynesianske kryds tegnes en kurve for de planlagte udgifter.Y=C+I+¯GY=a+b(Y-¯T)+(c-dr)+¯GKurven har en positiv hældning, eftersom at de planlagte udgifter afhænger positivt af den disponible ind-komst. En højere indkomst fører til et højere forbrug og højere planlagte udgifter. Hældningen på kurvener lig den marginale forbrugstilbøjelighed, MPC angiver hvor meget de planlagte udgifter stiger med nårindkomsten stiger.4
Therese BryderAflevering 3Ligevægt:Ligevægten på varemarkedet forekommer når de faktiske udgifter er lig de planlagte.PE=YDiagrammet for det Keynesianske kryds kan nu tegnes ud fra de to ovenstående udtryk.Der kan opstå difference mellem de faktiske - og de planlagte udgifter, når virksomhederne foretager la-gerinvesteringer. Hvis virksomhederne sælger mindre ind de havde planlagt, så stiger lagerbeholdningenomvendt hvis virksomhederne sælger mere ind planlagt, så falder lagerbeholdninge. De uplanlagte ændrin-ger i lagerbeholdningen gør, at de faktiske udgifter kan ligge over eller under de planlagte udgifter.Tilpasning:Variablen der fører til ny ligevægt i økonomien ved ændringer i de planlagte udgifter, er lagerbeholdningen.Lagerændringerne vil påvirke virksomhedernes produktionsomfang.Et fald i de planlagte udgifter gør at virksomhederne sælger mindre, derved overstiger out-puttet efter-spørslen. Lagerbeholdningen begynder derfor at stige, hvilket får virksomhederne til at nedsætte produk-tionen af nye varer. Der opstår nu en ny ligevægt i økonomien med en lavere produktion.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture