AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Ki ể m soát qu? trình x ử lý thông tin ho ạ

Info iconThis preview shows pages 7–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ki ể m soát quá trình x ử lý thông tin HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT 8 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 22 Haïn cheá tieáp caän taøi saûn. Kieåm keâ taøi saûn. Söû duïng thieát bò. Baûo veä thoâng tin. Ki ể m soát v ậ t ch ấ t HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 23 Nguyên nhân có th ể làm s ụ t gi ả m tính h ữ u hi ệ u c ủ a ho ạ t độ ng ki ể m soát:-Nhân viên vô ý không tuân th ủ , quên, b ấ t c ẩ n trong công viêc- Hành vi c ố tình vi ph ạ m, tham ô tài s ả n… Nhân viên ki ể m tra c ầ n ph ả i độ c l ậ p v ớ i đố i t ượ ng đượ c ki ể m tra. Ki ể m tra độ c l ậ p vi ệ c th ự c hi ệ n HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 24 Khoaûn muïc Z KH ZTT 1. Chi phí NVLTT 2. Chi phí NC TT 3. Chi phí SXC 100 40 40 121 42 37 Coäng 180 200 Mua giaù cao b Xem xeùt chính saùch mua haøng Giaù thöïc söï taêng b Xem xeùt laïi giaù baùn AÙp duïng phöông phaùp tính giaù sai b Ñieàu ch¡nh kòp thôøi GIAÙ ? LÖÔÏNG? Söû duïng vöôït ñònh möùc b Quy ñònh thöôûng, phaït Maùy moùc hö hoûng b Söûa chöõa kòp thôøi Ghi cheùp sai b Ñieàu ch¡nh kòp thôøi √ BAÙO CAÙO GIAÙ THAØNH THAÙNG 4/2004 HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Phân tích và rà soát 9 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 25 Muïc ñích Phaùt hieän caùc bieán ñoäng baát thöôøng, xaùc ñònh nguyeân nhaân, xöû lyù kòp thôøi Phöông phaùp Ñoái chieáu ñònh kyø toång hôïp vaø chi tieát, thöïc teá vaø keá hoaïch, kyø naøy vaø kyø tröôùc Phân tích và rà soát HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 26 BP baùn haøng BP mua haøng BP nhaân söï BP keá toaùn Ban Giaùm ñoác THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 27- Thông tin là nh ữ ng tin t ứ c c ầ n thi ế t cho ng ườ i s ử d ụ ng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page7 / 19

Ki ể m soát qu trình x ử lý thông tin HO Ạ T...

This preview shows document pages 7 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online