AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Head2right giaùm saùt ñònh kyø kieåm toaùn

Info icon This preview shows pages 10–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
head2right Giaùm saùt ñònh kyø. - Kieåm toaùn noäi boä. - Kieåm toaùn ñoäc laäp. - Chöông trình ñaùnh giaù ñònh kyø. Kieåm soaùt trong coâng ty cuûa ta coù thaät söï höõu hieäu chöa ? GIÁM SÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 30 Phaûn aûnh “sa éc tha ùi” chung cu ûa ñôn vò va ø ñöôïc theå hieän qua nhaän thöùc, quan ñieåm va ø thaùi ñoä cuûa ngöôøi quaûn lyù veà vaán ñeà kieåm soaùt trong doanh nghieäp MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 31 ª Tính chính tröïc vaø caùc giaù trò ñaïo ñöùc ª Trieát lyù quaûn lyù vaø phong caùch ñieàu haønh ª Cô caáu toå chöùc ª Caùch thöùc phaân ñònh quyeàn haïn vaø traùch nhieäm ª Naêng löïc cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân ª Chính saùch nguoàn nhaân löïc ª Hoäi ñoàng quaûn trò vaø UÛy ban kieåm toaùn (Ban kieåm soaùt) MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 32 Tính chính tr c và giá tr đạ o đứ c Nhà qu n lý cao c p ph i xây d ng nh ng chu n m c v ề đạ o đứ c trong đơ n v và c ư x đ úng đắ n để có th ng ă n c n không cho các thành viên có các hành vi thi ế u đạ o đứ c ho c ph m pháp. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 33 Tri ế t lý qu n lý và phong cách đ i u hành Tri ế t lý qu n lý th hi n quan đ i m, nh n th c c a ng ườ i qu n lý; phong cách đ i u hành th hi n qua cá tính, t ư cách và thái độ c a h khi đ i u hành đơ n v MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT
Image of page 11
12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 34 C ơ c u t ch c Là s phân chia trách nhi m và quy n h n gi a các b ph n trong đơ n v , nó góp ph n r t l n trong vi c đạ t đượ c m c tiêu. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 35 Cách th c phân đị nh quy n h n và phân chia trách nhi m Là ph n m r ng c a c ơ c u t ch c. Nó c th hóa v quy n h n và trách nhi m c a t ng thành viên trong các ho t độ ng c a đơ n v , giúp cho m i thành viên ph i hi u r ng h có nhi m v c th gì và t ng ho t độ ng c a h s ẽả nh h ưở ng nh ư th ế nào đế n ng ườ i khác trong vi c hoàn thành m c tiêu. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 36 N ă ng l c c a độ i ng ũ nhân viên Nhân viên có đủ k n ă ng và hi u bi ế t c n thi ế t để th c hi n nhi m v c a mình, n ế u không ch c ch n h s th c hi n nhi m v ụ đượ c giao không h u hi u và hi u qu .
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern