{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Head2right giaùm saùt ñònh kyø kieåm toaùn

Info iconThis preview shows pages 10–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
head2right Giaùm saùt ñònh kyø. - Kieåm toaùn noäi boä. - Kieåm toaùn ñoäc laäp. - Chöông trình ñaùnh giaù ñònh kyø. Kieåm soaùt trong coâng ty cuûa ta coù thaät söï höõu hieäu chöa ? GIÁM SÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 30 Phaûn aûnh “sa éc tha ùi” chung cu ûa ñôn vò va ø ñöôïc theå hieän qua nhaän thöùc, quan ñieåm va ø thaùi ñoä cuûa ngöôøi quaûn lyù veà vaán ñeà kieåm soaùt trong doanh nghieäp MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT
Background image of page 10

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 31 ª Tính chính tröïc vaø caùc giaù trò ñaïo ñöùc ª Trieát lyù quaûn lyù vaø phong caùch ñieàu haønh ª Cô caáu toå chöùc ª Caùch thöùc phaân ñònh quyeàn haïn vaø traùch nhieäm ª Naêng löïc cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân ª Chính saùch nguoàn nhaân löïc ª Hoäi ñoàng quaûn trò vaø UÛy ban kieåm toaùn (Ban kieåm soaùt) MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 32 Tính chính tr c và giá tr đạ o đứ c Nhà qu n lý cao c p ph i xây d ng nh ng chu n m c v ề đạ o đứ c trong đơ n v và c ư x đ úng đắ n để có th ng ă n c n không cho các thành viên có các hành vi thi ế u đạ o đứ c ho c ph m pháp. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 33 Tri ế t lý qu n lý và phong cách đ i u hành Tri ế t lý qu n lý th hi n quan đ i m, nh n th c c a ng ườ i qu n lý; phong cách đ i u hành th hi n qua cá tính, t ư cách và thái độ c a h khi đ i u hành đơ n v MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT
Background image of page 11
12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 34 C ơ c u t ch c Là s phân chia trách nhi m và quy n h n gi a các b ph n trong đơ n v , nó góp ph n r t l n trong vi c đạ t đượ c m c tiêu. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 35 Cách th c phân đị nh quy n h n và phân chia trách nhi m Là ph n m r ng c a c ơ c u t ch c. Nó c th hóa v quy n h n và trách nhi m c a t ng thành viên trong các ho t độ ng c a đơ n v , giúp cho m i thành viên ph i hi u r ng h có nhi m v c th gì và t ng ho t độ ng c a h s ẽả nh h ưở ng nh ư th ế nào đế n ng ườ i khác trong vi c hoàn thành m c tiêu. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 36 N ă ng l c c a độ i ng ũ nhân viên Nhân viên có đủ k n ă ng và hi u bi ế t c n thi ế t để th c hi n nhi m v c a mình, n ế u không ch c ch n h s th c hi n nhi m v ụ đượ c giao không h u hi u và hi u qu .
Background image of page 12

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}