256 Vaäy ta seõ coù sin 2 sin R cos 2 cos R 2 cos R DCB GCD cos R CH 257 Ñeà yù

256 vaäy ta seõ coù sin 2 sin r cos 2 cos r 2 cos

This preview shows page 16 - 19 out of 32 pages.

(2.56) Vaäy ta seõ coù: sin . 2 sin . R cos . 2 cos . R ) 2 cos( . R ) DCB GCD cos( . R CH (2.57) Ñeà yù CD = R, vaäy töø tam giaùc CDN ta coù: xy y x DN sin . R ; 2 / ) ( CN cos . R (2.58) Neân bieåu thöùc (j) coù daïng: 2 sin . 2 cos . 2 CH xy y x (2.59) suy ra: 2 sin . 2 cos . 2 2 CH OC OH xy y x y x (2.60) So saùnh bieåu thöùc cuoái vôùi bieåu thöùc (5.45 ), ta nhaän thaáy hoaønh ñoä ñieåm G cho ta giaù trò öùng suaát phaùp a . Töông töï ta coù: 2 cos . 2 sin . 2 sin . 2 cos . R cos . 2 sin . R ) 2 sin( . R ) DCB GCD ( sin . CG GH xy y x (2.61) So saùnh bieåu thöùc GH vöøa thu ñöôïc vôùi bieåu thöùc (2.46 ) ta thaáy GH = a .
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 84 TS. Vuõ Coâng Hoøa 3.3.2. Caùc nhaän xeùt ruùt ra töø ñaëc ñieåm cuûa voøng troøn voøng Mohr öùng suaát: 3.3.2.1 Giao cuûa voøng troøn vôùi truïc hoaønh (ñieåm A vaø ñieåm B) laø nôi coù öùng suaát tieáp baèng khoâng. Vaäy 0A, 0B laàn löôït cho ta 2 giaù trò öùng suaát chính coøn laïi. Ngoaøi ra, ta coøn nhaän thaáy trong moïi giaù trò öùng suaát phaùp thì 0A cho ta giaù trò nhoû nhaát vaø 0B cho ta giaù trò lôùn nhaát. 1 max 3 min B 0 ; A 0 (2.62) (öùng suaát chính thöù 2 baèng 0, treân maët vuoâng goùc truïc z). 3.3.2.2. Phöông cuûa phaùp tuyeán maët caét so vôùi truïc x treân hình 2.9, truøng vôùi phöông tia P a treân hình 2.10a. Vì vaäy tia PB, PA laàn löôït laø phöông phaùp tuyeán maët chính thöù nhaát vaø maët chính thöù ba (kyù hieäu 3 1 n , n treân hình 2.10b ). Ñeå yù goùc <APB chaén cung nöûa voøng troøn, vì vaäy 3 1 n n , vaäy 2 maët chính vuoâng goùc nhau, ñoàng thôøi vuoâng goùc vôùi maët chính thöù 2 laø maët coù truïc z laøm phaùp tuyeán. Ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi keát luaän ruùt ta ôû muïc öùng suaát chính ñoái vôùi tröôøng hôïp traïng thaùi öùng suaát toång quaùt. Töø hình veõ ta suy ra giaù trò 2 öùng suaát chính coøn laïi: 2 y x 2 xy y x min 2 y x 2 xy y x max 4 2 1 2 R C 0 A 0 4 2 1 2 R C 0 B 0 (2.63) min y xy 2 y max xy 1 MB PM tg MB PM tg (2.64) 3.3.2.3. Ñieåm treân voøng troøn cho giaù trò öùng suaát tieáp lôùn nhaát laø ñieåm giao ñöôøng troøn vôùi ñöôøng kính song song truïc tung, töùc taïi caùc ñieåm E, F. Ta coù: 2 y x 2 xy min max 4 2 1 R (2.65)
Image of page 17
Giaùo Trình CÔ
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

Image of page 19
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes