Pembangunan yang hendak dilaksanakan perlu mengambil kira aspek penyelenggaraan

Pembangunan yang hendak dilaksanakan perlu mengambil

This preview shows page 19 - 21 out of 30 pages.

Pembangunan yang hendak dilaksanakan perlu mengambil kira aspek penyelenggaraan, penyeliaan, pemantauan dan penguatkuasaan; v.Pemaju hendaklah mengambil insurans atau bon supaya bertanggungjawab terhadap pembangunan yang dijalankan; vi.Pemaju hendaklah bertanggungjawab ke atas cerun-cerun yang dibina dan syarat ini hendaklah dimasukkan sebagai salah satu syarat semasa permohonan kebenaran merancang dipertimbangkan; vii.Perunding yang menjalankan kajian di atas hendaklah mempunyai kepakaran, berwibawa dan mempunyai pengalaman serta kelayakan yang sesuai; viii.Pertimbangan perlu diberikan terhadap loading factorpembangunan di kawasan berbukit; dan ix.Syarat-syarat kejuruteraan hendaklah diperketatkan ke atas pembangunan di kawasan tanah tinggi, manakala cerun hendaklah dibuat pemeriksaan setiap 5 tahun.Sumber : Kelas Pembangunan adalah berdasarkan kepada Garis Panduan Pembangunan di Kawasan Tanah Tinggi, Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli, 2005 manakala Ketinggian Tanahmengikut World Wild Fund for Nature (WWF) dan Unit Perancang Ekonomi, 2002. Terain in-situ dengan kecerunan > 150hingga < 250dengan ketiadaan tanda-tanda hakisan dan ketidakstabilan cerun;
Background image
KAWASAN BUKIT DAN TANAH TINGGI 13 GARIS PANDUAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN DIJadual 1 : Kawalan Perancangan Bagi Pembangunan Mengikut Kelas dan Ketinggian (sambungan) Ketinggian Kelas Tanah Rendah (bawah 150m) Tanah Bukit (150m-300m) Tanah Tinggi (300m - 1,000m) Gunung (atas 1,000m) * Syarat-Syarat Kelas IV Pembatasan geoteknikal yang ekstrem seperti berikut : Terain in-situ dengan kecerunan >350dengan ketiadaan tanda-tanda hakisan dan ketidakstabilan cerun; Terain in-situ dengan kecerunan >250hingga < 350dengan tanda-tanda wujudnya hakisan dan ketidakstabilan cerun; Terain in-situ dengan kecerunan >150hingga <250yang terdiri dari koluvium atau bahan geologi yang sensitif dengan mempunyai tanda-tanda ketidakstabilan cerun; Kawasan ancaman banjir puing (debris flow); dan Puncak bukit atau rabung (ridges).Dokumen yang perlu dirujuk: (a)Akta 172, kaedah-kaedah, RFN, RS, RT, RKK, garis panduan dan piawaian perancangan, kawalan perancangan; (b)Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984; (c)Garis Panduan Kawalan Hakisan dan Kelodakan, 1996 (JAS); (d)Panduan Pembangunan Pertanian di Tanah Bercerun, 2000 (Jabatan Pertanian Malaysia); (e)Bab 47 dalam Manual Saliran Mesra Alam Malaysia 2000 (JPS); (f)Garis Panduan Zon Bahaya bagi Bukit Batu Kapur, 2003 (JMG); (g.)Garis Panduan Pembangunan di Kawasan Tanah Tinggi 2005 (KSAS), (JPBD); (h)Guideline on Slope Maintenance In Malaysia, JKR August 2006; (i)Manual Pemetaan Geologi Terain, 2006 (JMG); dan (j)Slope Design Guideline, 2009 (JKR).Laporan-laporan teknikal yang perlu disertakan: (i)Laporan Penyiasatan Geoteknikal dan Analisis Kestabilan Cerun disediakan oleh jurutera geoteknik (soil structure);(ii)Laporan Pemetaan Geologi dan Geomorfologi disediakan oleh ahli Geologi yang berdaftar dengan Lembaga Ahli Geologi; (iii)Laporan Saliran dan Pengairan mengikut Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) yang disediakan oleh jurutera hidrologi yang berdaftar dengan Jabatan Pengairan dan Saliran (Hidrologi); (iv)Laporan EIA disediakan oleh perunding EIA yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar bagi pembangunan melebihi 50 hektar; dan (v)
Background image
Image of page 21

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture