C g i realvækst bnp anm foreløbige tal er anvendt

This preview shows page 2 - 5 out of 15 pages.

CGI Realvækst BNPAnm: Foreløbige tal er anvendt. Kilde: , tabel NAN1 Af figur 1 bemærkes det, at nettoeksporten har en tendens til at bidrage modsatrettet af væksten i BNP. Det fremgår yderligere af figuren, at bruttoinvesteringer og det private forbrug generelt er nogle af de komponenter som i relativ høj grad påvirker udviklingen i BNP. Dette kommer blandt andet til udtryk i 2009, hvor vækstbidraget fra bruttoinvesteringer var -5,1 pct. point. Det private forbrug, havde ligeledes et negativt vækstbidrag i 2009 (-1,6 pct. point). Det negative vækstbidrag i 2009 fra bruttoinvesteringerne er typisk for år med lavkonjunktur. Af vækstbidraget for bruttoinvesteringer og den negative vækst i BNP i 2009 syntes det muligt at konkludere, at investeringer er relativt konjunkturfølsomme. side 2 af 13
Simple indeks kan ligeledes med fordel anvendes til at beskrive udviklingen i forsyningsbalancens delkomponenter, da dette synes overskueliggøre sammenligningen af den relative udvikling i forsyningsbalancens delkomponenter. Forskellene på niveauerne for de enkelte delkomponenters talmedfører nemlig, at en figur uden indeksering af delkomponenternes tal vil præsentere seks relativt flade kurver (jf. bilag 3).    Omregning til indekstal er imidlertid ikke uden ulempe(r). Ved at fremkalde en relativt nemmere sammenligning af de relative ændringer i forsyningsbalancens delkomponenter, mister man blandt andet muligheden for at sammenligne niveauerne. Simple indeks udledes ved i et bestemt år (basisåret – år’0) at gøre alle tal lige store (= 100) og udregnes på formlen:               Indeksår'n=Talår 'nTalår '0100 Et eksempel på hvorledes indeksberegningen i et givent år er udført vises nedenfor, hvor år 2000 er basisår og offentlige forbrugsudgifter i år 2002 er år’n:                                  Indeks2002offentlige forbrugsudgifter=429,0412,2100=104,1 Indekstallene for forsyningsbalancens delkomponenter siden 2000 er præsenteret i figur 2Figur 2 er udregnet og udformet efter data i bilag 2. side 3 af 13
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520168090100110120130140150160170180Figur 2: Forsyningsbalancen, 2010-priser, kædede værdierYMXCGI Anm: Foreløbige tal er anvendt. Kilde: , tabel NAN1 Af figur 2 synes det at fremgå, at der generelt er en stigende tendens i forsyningsbalancens delkomponenter over perioden siden 2000 med undtagelse af en faldende tendens for alle delkomponenter (udover offentlige forbrugsudgifter) fra 2008 til 2009. I perioden 2010-2016 synes 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture