\u0411\u0443\u0441\u0430\u0434\u0442\u0430\u0439 \u0445\u0430\u0440\u0438\u043b\u0446\u0430\u0445 \u0445\u0430\u0440\u0438\u043b\u0446\u0430\u0430\u043d\u044b \u0443\u0440 \u0447\u0430\u0434\u0432\u0430\u0440\u044b\u0433 \u0431\u0438\u0439 \u0431\u043e\u043b\u0433\u043e\u0445 \u0433\u044d\u0434\u044d\u0433 \u043d\u044c \u0448\u0438\u043d\u0436\u043b\u044d\u0445 \u0443\u0445\u0430\u0430\u043d\u044b

Бусадтай харилцах

This preview shows page 23 - 25 out of 67 pages.

Бусадтай харилцах, харилцааны ур чадварыг бий болгох гэдэг нь шинжлэх ухааны ндэстэй, хн бр үүүмэргэжил эзэмших хэмжээнд судалж мэдэх зайлшгйү
Background image
шаардлагатай зйл боловч мэргэжлийн твшинд харилцааны ур чадварыг эзэмших амаргй байдаг.үүүХаоилцааны ндр ур чадвартай хн бусдад санаа сайн ойлгуулж өөүрамжилтанд хрэх тдийгй амжилтанд хрэхэд нь тусалж өө өөүөүүчаддаг.Харилцаа гэдгийг хамгийн товч утгаар авч звэл: Хоёр буюу тнээс үүүдээш талуудын хооронд тогтсон холбоос юм. Нгталаас харилцаа ө өөбол хмс бие биетэйгээ ойлголцож.үүүнэгэн зорилгыг хамтран биеллэхийн тулд ашигладаг ндэнд харагдахгй гр юм.үүүүүүХарилцааны явцад хмс хоорондоо мэдээлэл солилцоод зогсохгй, харилцан ойлголцожбайдаг. рийн байр үүүүӨөсуурь хандлагаа харилцааны явцад илэрхийлэхийн зэрэгцээ харилцагчийн илэрхийллийг мн хлээн авч байдаг.өүХарилцаа нь янз брийн твшинд тухайлбал улс ндэстэн, ард тмэн, хамт олон, байгууллага, хувь хмс үүүүүүүхооронд явагддаг бгд нийхээ дагуу харилцагч талуудын йлчлэл нийгмийн ач холбогдлоороо янз бр байдаг. ө өөүүүүЧухамхтэдгээр нь харилцааны агуулга болдог.үүХний харилцаа нь агуулга, хэлбэр, бтэц, хэрэгжлэх арга хэрэгслээрээ янз бр байдаг. Хний харилцааны үүүүүүзорилго нь ертнцийн талаар мэдлэг эзэмших- танин мэдэхйн: хамтын йл ажиллагаагаа зохицуулах-нийгмийн: р өүүөөхоорондоо амин хувийн болон ажил хэргийн холбоо тогтоох-ёс суртахууны гэх мэт олон хэрэгцээг хангахад чиглэгддэг.Харилцаа олон чухал рэг гйцэтгэдэг.Тухайлбал хмсийг хооронд нь үүүүүүхолбохргийг гйцэтгэнэ.Энэ үүүргийнхээ дагуу хмсийн хамтын амьдрал, йл ажиллагааныхаа ямарч
Background image
Image of page 25

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 67 pages?

 • Spring '19
 • enerel

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture