ả ị � ộ ả � b t đ u qu� trình chuy n đ i k thu t s Ch m t s ít công ty 23 trong

Ả ị ? ộ ả ? b t đ u qu? trình chuy n đ i k

This preview shows page 8 - 11 out of 17 pages.

ị ủ b t đ u quá trình chuy n đ i k thu t s . Ch m t s ít công ty (23%) trong nhóm các công ty đ c đ nh giá trên 100 tri u USD cho bi t h có k ho ch ượ ế ế đi u ch nh các bi n pháp an toàn thông tin cho phù h p v i các m c tiêu kinh doanh. Ch 27% các giám đ c đi u hành tin r ng h i đ ng qu n tr nh n đ c ượ đ y đ thông tin d li u v vi c qu n lý r i ro b o m t và an ninh m ng. Ch a ư
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

đ n m t n a các công ty đ c đ nh giá trên 100 tri u USD trên toàn c u nói ế ượ r ng h s n sàng tuân th Quy đ nh chung v b o v d li u (GDPR), có hi u ọ ẵ l c k t tháng 5/2018. M c dù 81% giám đ c đi u hành cho r ng Internet v n ể ừ v t k t n i (IoT) là r t c n thi t v i doanh nghi p h , nh ng ch có 39% t tin ế ế ư r ng h đã xây d ng đ y đ các ch t ki m soát đ b o đ m ni m tin k thu t s khi ng d ng IoT. 2.2 Nguyên nhân và bi n pháp phòng ch ng 2.2.1 Nguyên nhân: Nguyên nhân đ u tiên và có l là nguyên nhân c b n nh t d n t i các s ơ c ATTT tăng cao. Th m chí trong m t s tr ng h p, Hacker không c n dùng ườ t i công c hay ph n m m t n công nh ng n n nhân v n b l a đ o. ư ị ừ Ví d 1: Do không đ c đào t o ki n th c c b n v k thu t t n công ượ ế ơ Social Engineering, m t nhân viên đã b tin t c m o danh là đ i tác c a công ty g i t p ch a mã đ c đính kèm trong email. Sau khi click t p đó, PC c a nhân viên đã b nhi m mã đ c a. Không phân quy n rõ ràng: M t trong nh ng nguyên nhân làm m t thông tin d li u chính là ng i qu n tr ườ không phân quy n rõ ràng cho thành viên. L i d ng đi u này, nhân viên n i b có th đánh c p, tráo đ i, thay đ i thông tin c a công ty. b. L h ng t n t i trên thi t b : ế
Image of page 9
Th c t r ng, nhi u ng i dùng t i và cài đ t ph n m m m i, ng d ng ế ằ ườ m i cho đi n tho i, laptop, PC… mà không t h i r ng “Li u ph n m m này có ch a l h ng hay không”. Trong khi đó, các ph n m m ng d ng luôn t n t i nh ng l h ng b o m t và nguy c t n công. ơ ấ Ví d th c t : Theo kh o sát m i nh t c a Kaspersky: ế H n 80 ng d ng b ơ tr m m t kh u t n t i trên Google Play Store v i hàng tri u l t t i m i ngày. ượ c. L h ng trong h th ng: H th ng có th là h th ng website, h th ng m ng, h
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Image of page 11
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes