Een zuivere vloeistof heeft een constant kookpunt een

Info icon This preview shows pages 77–79. Sign up to view the full content.

Een zuivere vloeistof heeft een constant kookpunt . Een verandering in kookpunt gedurende de destillatie is een aanwijzing voor de aanwezigheid van een onzuiverheid. Het omgekeerde is echter niet altijd waar: een constant kookpunt betekent niet noodzakelijk dat de vloeistof uit slechts één component bestaat. Bijvoorbeeld, twee mengbare vloeistoffen met een gelijkaardige chemische structuur en die elke afzonderlijk bij éénzelfde temperatuur koken, geven ook mengsels met bijna hetzelfde kookpunt. Ook azeotropen hebben een constant kookpunt, dat zowel hoger als lager kan zijn dan de kookpunten van de samenstellende componenten. Bij de aanwezigheid van niet-vluchtige opgeloste stoffen, blijft de temperatuur van de dampfase constant. Wanneer een oplossing van suiker in water wordt gedestilleerd, zal de kooktemperatuur zoals aangegeven door een thermometer die in de dampfase is geplaatst, gedurende de gehele destillatie 100 °C bedragen (bij 760 mm Hg), terwijl het kookpunt van de suikeroplossing in het begin een weinig boven 100 °C gelegen is, terwijl deze kooktemperatuur gedurende het verloop van de destillatie continu zal stijgen. De dampspanning van de waterige oplossing is immers afhankelijk van het aantal moleculen water aanwezig in een gegeven volume. Als de concentratie aan niet-vluchtige suikermoleculen stijgt en de concentratie aan water
Image of page 77

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.