Lu n văn g m 2 ch ng ậ ồ ư? ch ng 1 các ki n

This preview shows page 3 - 7 out of 115 pages.

Lu n văn g m 2 ch ng: ươ Ch ng 1: Các ki n th c c b n v dãy ươ ế ơ Ch ng 2: M t s l p các bài toán v dãy s ươ ố ớ Ch ng 1: ươ Nh c l i các khái ni m c b n v dãy s , các đ nh lý, các d u hi u ơ liên quan đ n dãy s s dùng trong lu n văn. ế ố ẽ Ch ng 2: ươ Trong ch ng ươ này tác gi trình bày các bài toán v dãy, trong đó có nhi u bài toán có trong các kỳ thi h c sinh gi i các n c, ướ Olympic toán qu c t , ế các bài toán này đ c trình ượ bày theo nhóm các d ng, sau m t s bài là s phân tích đ tìm h ng gi i cũng nh ý t ng phát tri n bài ướ ư ưở toán. Đ hoàn thành lu n văn này, tr c ướ nh t tác gi xin đ c ượ bày t lòng bi t ế n ơ chân thành và kính tr ng sâu s c t i TS.Nguy n Thành Văn , Tr ng ườ THPT chuyên -Đ i h c Khoa h c T nhiên Hà n i, ng i ườ th y đã t n tình h ng d n, ướ giúp đ tác gi trong su t quá trình hoàn thành b n lu n văn này. Qua đây tác gi
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

cũng xin đ c g i ượ l i c m n ơ chân thành các th y cô đã đ c, đánh giá và cho nh ng ý ki n ế quý
Image of page 4
báu đ lu n văn đ c phong phú và hoàn thi n h n. ượ ơ Tác gi cũng xin chân thành c m n Ban giám hi u, phòng sau Đ i h c, ơ khoa Toán-C -Tin tr ng Đ i h c Khoa h c T nhiên, Đ i h c Qu c gia Hà ơ ườ n i đã t o đi u ki n thu n l i cho tác gi trong su t quá trình h c t p t i tr ng. ườ Tuy đã có nhi u c g ng nh ng do th i gian ư và kh năng có h n nên các v n đ trong lu n văn v n ch a ư đ c ượ trình bày sâu s c và không th tránh kh i sai sót trong trình bày, mong đ c s ượ góp ý c a các thày cô và các b n. Tác gi xin chân thành c m n! ơ Hà n i, ngày 26 tháng 03 năm 2011 H c viên Ph m Văn Nhâm
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Ch ng 1 ươ Các ki n th c c b n ế ơ 1.1. Dãy s 1.1.1. Đ nh nghĩa dãy s Đ nh nghĩa 1.1: Dãy s là m t hàm s t ố ừ N (Ho c N ) (Ho c t p con c a N ) vào t p h p s R . Các s h ng c a dãy s th ng ườ đ c ượ ký hi u u n , v n , x n , y n ... B n thân dãy s đ c ượ ký hi u t ng ươ ng { u n } , { v n } , { x n } , { y n } , ... Dãy đ c g i là ượ vô h n n u chúng có vô h n ph n t . Dãy đ c g i là ế ượ h u h n n u s ph n t c a dãy là h u h n. ế Nh n xét: Vì dãy s là m t tr ng h p đ c bi t c a hàm s nên nó có các tính ườ ch t c a m t hàm s . 1.1.2. Dãy s đ n ơ đi u Đ nh nghĩa 1.2
Image of page 6
Image of page 7
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes